Výsledky vyhľadávania

 1. BACIGÁLOVÁ, Lucia. Rozvoj manažérskych zručností využitím biznis simulácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. BROOKS, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 3rd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 716 s. ISBN 978-1-107-66145-5. [Počet ex. : 6, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 3. JERZ, Vladimír. Procesný manažment a počítačová simulácia. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2016. ISSN 1336-9105, 2016, vol. 11, no. 1, s. 14-19 online.
  článok

  článok

 4. HORÁKOVÁ, Galina. Simulation as a tool foor realising the application of a diploma work. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4088-9, s. 8 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. WILLETT, Keith - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf. A Common Pool Market Formulation for Trading Emission Discharge Permits. In Recent Advances in Environment, Ecosystems and Development. international conference. Recent Advances in Environment, Ecosystems and Development (EED´15) : proceedings of the 13th international conference. - Kuala Lumpur : Scientific Sponsors, 2015. ISBN 978-1-61804-301-6, s. 31-35. ITMS 26140230005, VEGA 1/0889/13.
  článok

  článok

 6. DOSTÁL, Petr. Soft computing v podnikatelství a veřejné správě. Díl 1. Teorie. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015. 524 s. ISBN 978-80-7204-896-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DOSTÁL, Petr. Soft computing v podnikatelství a veřejné správě. Díl 2. Aplikace. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015. S.525-1008. ISBN 978-80-7204-897-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. JUROVATÁ, Dominika. Komparatívna štúdia simulačných nástrojov. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2014. ISSN 1336-7773, 2014, č. 1, s. 20-28.
  článok

  článok

 9. GUPTA, Aparna. Risk management and simulation. CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014. 491 s. Mathematics/Finance. ISBN 978-1-4398-3594-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan. Kvantitatívne metódy v ekonómii III. Recenzenti Michal Tkáč, Silvia Megyesiová. 1. vyd. Košice : ELFA, 2013. 391 s. [18,1 AH]. ISBN 978-80-8086-211-4.