Výsledky vyhľadávania

 1. BARTOŠOVÁ, Viera. Analýza nákladov na báze finančného účtovníctva. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 5, s. 146-172.
  článok

  článok


 2. ŽABKA, Dušan - HORÁKOVÁ, Ivana. Progresívne metódy odstraňovania mikropolutantov z odpadových vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 7-8, s. 23-27.
  článok

  článok


 3. CHROMČÁKOVÁ, Adéla - KLEPEK, Martin - STARZYCZNÁ, Halina. The Measurement Methods of Customer Value and Its Use in Small and Medium Sized Czech Enterprises. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, č. 43, s. 87-99.
  článok

  článok


 4. KVAPIL, Roman et al. Slovenčina ako cudzí jazyk : príručka pre učiteľov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Spišiaková, Viera Karovičová. 1. vydanie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2018. 65 s. [7,68 AH]. ISBN 978-80-565-1440-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. GALLO, Peter - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Using the Balanced Scorecard Concept with the Mining Industry as Example. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 151-155.
  článok

  článok


 6. Inovatívne vzdelávacie metódy. Medzinárodná konferencia. Inovatívne vzdelávacie metódy: motivácia lektorov a študentov = školská reforma zdola: Education - Motivation - Innovation : zborník z medzinárodnej konferencie, Obchodná fakulta EU, 9.9.2018, Bratislava, Slovensko. Zostavila: Veronika Nekolová. 1. vydanie. Bratislava : ABC - Academic Business Centrum, 2018. [60] s. ISBN 978-80-972600-2-6.

 7. States of Fragility 2018. Paris : OECD, 2018. 279 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/states-of-fragility-2016_9789264267213-en> ISBN 978-92-64-30206-8.
  kniha

  kniha


 8. Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research. International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2018. Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research : Proceedings of International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2018, Jul 5, 2018 - Jul 7, 2018 (SGH Warsaw School of Economics). 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2018. online 560 s. Springer Proceedings in Business and Economics. ISBN 978-3-030-02193-1. ISSN 2198-7246.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. ATKINSON, Giles et al. Cost Benefit Analysis and the Environment : Further Developments and Policy Use. Paris : OECD, 2018. 454 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/cost-benefit-analysis-and-the-environment_9789264085169-en> ISBN 978-92-64-08515-2.
  kniha

  kniha


 10. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel. Teória grafov pre ekonómov. Recenzenti: Zuzana Čičková, Tomáš Majer. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. [183 s.] [9,15 AH]. ISBN 978-80-89962-19-8.