Výsledky vyhľadávania

 1. DOBŠOVIČ, Dušan. Letné študentské brigády a povinnosti podľa Zákonníka práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 55-57.
  článok

  článok


 2. STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Vybrané trendy v nezaměstnanosti mladých v Evropské unii a Japonsku. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 73-90.
  článok

  článok


 3. BOOROVÁ, Mária. Špecifikácia socializačných problémov adolescentov. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 434-440 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan. Analýza způsobu sociálního zabezpečení invalidů z mládí. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 5, s. 15-19.
  článok

  článok


 5. ŠPROCHA, Branislav. Deti, mladiství a mladí dospelý na Slovensku optikou demografie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 3, s. 29-47.
  článok

  článok


 6. CÁR, Mikuláš. Riešenie potreby bývania mladých ľudí. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 3, s. 69-80.
  článok

  článok


 7. HRTÁNEK, Ladislav. Podmienky zamestnávania mladistvého zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 9, s. 40-42.
  článok

  článok


 8. LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Teenageri ako špecifický spotrebiteľský segment. In Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach relatívnej deprivácie a rôznych fázach životného cyklu rodiny : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4336-1, s. 95-100 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. TUROŠÍKOVÁ, Anežka. Alternatívne tresty pre mladistvých - výhody a nevýhody. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1336-6912, 2016, roč. 35, č. Mimoriadne číslo, s. 125-133.
  článok

  článok


 10. POTUŽÁKOVÁ, Zuzana. Nezaměstnanost mladých a její řešení na Evropské úrovni. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2016. ISSN 1336-1562, 2016, roč. 14, č. 3, s. 283-303.
  článok

  článok