Výsledky vyhľadávania

 1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Orgány verejnej moci a ich povinnosti podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 3, s. 8-12.
  článok

  článok


 2. PLAI, Ľubomír. Pleonexia a verejná správa. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 57-63.
  článok

  článok


 3. HMÍROVÁ, Lenka. Výkon verejnej moci elektronicky v územnej samospráve od 1. novembra 2017. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 12, s. 2-4.
  článok

  článok


 4. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e-Governmente) s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 5, s. 6-68.
  článok

  článok


 5. VITÁLIŠOVÁ, Katarína et al. Verejná politika a úloha občana v nej. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 165 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1248-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 6. ZUBRO, Tetyana. Politická transformácia v postsovietskych krajinách. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 351-355 online.
  článok

  článok


 7. MATULKOVÁ, Mariana. Register právnických osôb. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 229-241.
  článok

  článok


 8. KRUNKOVÁ, Alena. Samospráva a priama demokracia - teoretické východiská. In Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISSN 1339-3995, 2016, roč. 4, č. 1, s. 81-91.
  článok

  článok


 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. Reporting of non-financial information on companies in the context of sustainable development in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 153-160. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok


 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Od septembra 2015 nás čakajú rozsiahle zmeny v zákone o e-Governmente. In VS online - Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5968, 8.6.2015, [s. 1], [1,50 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/od-septembra-2015-nas-cakaju-rozsiahle-zmeny-v-zakone-o-e-governmente-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fdT0Hzw9Z9iADDulZX7UDBY/?query=od+septembra+2015+n%E1s+%E8akaj%FA+rozsiahle+zmeny+v+z%E1kone&serp=1>
  článok

  článok