Výsledky vyhľadávania

 1. RENDER, Barry. Quantitative analysis for management. 13th ed. Harlow : Pearson, 2018. 597 s. ISBN 978-1-292-21765-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. PÁLEŠ, Michal. Štatistické skúmanie závislosti v jazyku R. In Veda a výskum : odborné práce [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave], 2017, 2017, s. [1-5], [3,40 NS] online.
  článok

  článok


 3. DOMONKOS, Tomáš et al. Analysing the relevance of the MIP scoreboard's indicators. - Registrovaný: Web of Science. In National institute economic review. - National Institute of Economic and Social Research (NIESR), UK : SAGE publishing, 2017. ISSN 0027-9501, 2017, vol. 239, no. 1, pp. 32-52.
  článok

  článok


 4. PÁLEŠ, Michal. Konštrukcia zovšeobecnených lineárnych regresných modelov v jazyku R. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017). Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017) : konference MITAV 2017 : Brno, 15.-16.6.2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-417-1, s. 1-8 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. 2. časť. Zostavovateľ: Tatiana Šoltésová ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Daniela Sivašová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 155 s. [6,23 AH]. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-225-4459-7.
  kniha

  kniha


 6. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 5. dopl. vyd. Košice : Equilibria, 2017. 458 s. [22,9 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-213-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. SURMANOVÁ, Kvetoslava - REIFF, Marian. Long-term unemployment in terms of regions of Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2016. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2016 : proceedings of the 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016 [elektronický zdroj]. - Liberec : Technical university of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, p. 803-808 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 8. PÁLEŠ, Michal. Využitie lineárnych regresných modelov v neživotnom poistení s podporou jazyka R. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [41-43]. VEGA 1/0806/14.
  článok

  článok


 9. DÚŽIK, Ondrej - ŠOLTÉS, Erik. Aplikácia všeobecného lineárneho regresného modelu pri skúmaní hĺbky materiálnej deprivácie slovenských domácností. In Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4304-0, s. 92-121. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 10. LACKO, Roman. Zhodnotenie efektívnosti vybraných lôžkových oddelení a analýza vplyvu kontextuálnych premenných : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2016. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha