Výsledky vyhľadávania

 1. ŠAJDA, Peter. Existencia, subjektivita, etika. Reflexia Kierkegaarda v nemeckej a francúzskej fenomenológii. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 5, s. 372-385.
  článok

  článok

 2. BROCKOVÁ, Katarína - KUCHARČÍK, Rudolf - LIPKOVÁ, Ľudmila. Položenije kurdov na Bližnem Vostoke: nekotoryje aspekty. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 33-48 online.
  článok

  článok

 3. JANČÍKOVÁ, Eva - ILJAZI, Elida. Albánska cesta k slobode vierovyznania a mierového spolužitia obyvateľov rôznych vierovyznaní. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 160-165 online.
  článok

  článok

 4. KRUPOVÁ, Kristína. Náboženský fundamentalizmus alebo súčasť kultúry? - kontroverzie ohľadom zákazu zahaľovania sa moslimských žien vo Francúzsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 244-251 online.
  článok

  článok

 5. HELMOVÁ, Milena. Interkulturelle und Interreligiöse Kompetenz in Theorie und Praxis. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, vol. 11, č. 1, s. 15-29.
  článok

  článok

 6. MLEJNEK, Josef. Provázanost náboženství a nacionalismu v zápasu o autokefalitu ukrajinské pravoslávné církve. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 3, s. 28-48.
  článok

  článok

 7. STASHUK, Roman. Religion and Society in Ukraine: Forms of Interaction. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3502, 2019, roč. 14, č. 2, s. 55-62.
  článok

  článok

 8. OSINA, Petr. Náboženská svoboda v kontextu teorie Johna Finnise. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 30-38.
  článok

  článok

 9. VARELA CANO, Diana Patricia. Colombia años 60, siglo XX. In Iberoamericana Quinqueecclesiensis 17. Conferencia Internacional. Iberoamericana Quinqueecclesiensis 17 : Conferencia Internacional, Pécs, 7-11 de mayo de 2018. - Pécs : Publikon Kiadó, 2019. ISSN 1785-7716, pp. 65-77. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. KRUPOVÁ, Kristína. Meniaca sa pozícia islamu na príklade Turecka. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 97-104.
  článok

  článok