Výsledky vyhľadávania

 1. Financial Incentives and Retirement Savings. Paris : OECD, 2018. 294 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financial-incentives-and-retirement-savings_9789264306929-en> ISBN 978-92-64-30691-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ŽÁRSKA, Elena - VÁMOŠOVÁ, Monika. Selected characteristics effect on municipality council size. In Public economics and administration 2017. International scientific conference. Public economics and administration 2017 : proceedings of the 12th international scientific conference : 12th - 13th september 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4131-1. ISSN 1805-9104, pp. 384-390 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 3. KOVALČÍKOVÁ, Antónia - KORDOŠOVÁ, Alena - KRŠEKOVÁ, Marianna. Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : praktikum. Prvé vydanie recenzovali: Irena Zakharová, Jaromír Novák. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 203 s. [8,69 AH]. Ekonómia, 504. ISBN 978-80-8168-076-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 11, prezenčne 4]
 4. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Osobitosti transferov v účtovníctve štátu a samosprávy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1337-0197, 2011, č. 5, s. 6-8.
  článok

  článok

 5. KOVALČÍKOVÁ, Antónia - KORDOŠOVÁ, Alena - KRŠEKOVÁ, Marianna. Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2011. 147 s. [10,923 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-409-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 6. ŠINSKÝ, Michal. Nesprávne vnímanie utopených nákladov ako spúšťač neefektívnej alokácie podnikového kapitálu. In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2975-4, s. 70-77.
  článok

  článok

 7. BIKÁR, Miloš. Beyond the crisis, recovery of economies. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2010. ISSN 1336-7773, 2010, č. 1, s. 76-79.
  článok

  článok

 8. BIKÁR, Miloš. Finančná politika vlád vo finančných krízach. In Evropské finanční systémy 2009 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 25.6.-26.6.2009, Brno. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4882-9, s. 103-107.
  článok

  článok

 9. JANDA, Karel. Analysis of the budgetary costs of the supporting and guarantee agricultural and forestry fund. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2006. ISSN 0015-1920, 2006, roč. 56, č. 9-10, s. 416-434.
  článok

  článok

 10. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar. Prečo jedna a nie päť? In Profit : týždenník o ekonomike, podnikaní a peniazoch. - Bratislava : A-HA, public, 2001. ISSN 1335-4620, 9.3.2001, č. 10, s. 20-21.
  článok

  článok