Výsledky vyhľadávania

 1. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo> ISSN 1339-5564.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. SERVÁTKA, Maroš - GROSS, Till - VADOVIČ, Radovan. Sequential versus Simultaneous Trust. In Journal of Institutional and Theoretical Economics. - Tübingen : Mohr Siebeck. ISSN 1614-0559, 2019, vol. 176, no. 5, pp. 1-27.
  článok

  článok

 3. VICIANOVÁ HRONCOVÁ, Jana - HRONEC, Štefan - JAĎUĎOVÁ, Jana. Perspektívy rozvoja inovatívnych konceptov spoločensky zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku. Recenzenti: Gabriela Korimová, Oldřich Hájek. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2019. CD-ROM 137 s. ISBN 978-80-557-1652-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PASEKA, Stanislav. Odolnost nádrže při změne kllimatického systému. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 7-8, s. 15-21.
  článok

  článok

 5. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-2881. Dostupné na : https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo-archiv
  časopis

  časopis

 6. HANÁK, Róbert. Entrepreneur's experience and quality of the business proposal applying for angel investment. In BADER, Benjamin. Conference proceedings (book of abstracts) : 7. Leuphana conference on entrepreneurship [LCE2017] : Entrepreneurship and global challenges : January 19-21, 2017, Lüneburg. - Lüneburg : Leuphana Universitat Lüneburg, 2017, p. 18.
  článok

  článok

 7. KROPAJ, Marián et al. Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov. Recenzenti: Lujza Jurkovičová, Silvia Lattová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 207 s. [11,28 AH]. ISBN 978-80-8168-706-8. [Počet ex. : 21, z toho voľných 10, prezenčne 4]
 8. TKÁČ, Michal - DELINA, Radoslav - SABOLOVÁ, Martina. Analysis of request for proposals in construction industry. - Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2016, vol. 20, no. 1, pp. 104-117. VEGA 1/0855/14.
  článok

  článok

 9. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Evaluation of theses and final state exams based on selected criteria. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2015. ISSN 1337-6020, 2015, roč. 8, č. 2, s. 69-78.
  článok

  článok

 10. National intellectual property systems, innovation and economic develpment : with perspectives on Colombia and Indonesia. Paris : OECD, 2014. 193 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/national-intellectual-property-systems-innovation-and-economic-development_9789264204485-en> ISBN 978-92-64-20447-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]