Výsledky vyhľadávania

 1. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Proces prípravy a realizácie obchodnej verejnej súťaže v príkladoch. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 7-8, s. 8-16.
  článok

  článok


 2. STEINHAUSER, Dušan - GARAJ, Martin. Vplyv vybraných faktorov na vývoj cien nehnuteľností. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 145-153 CD-ROM. KEGA 002EU-4/2015 (2015 – 2016).
  článok

  článok


 3. NEMCOVÁ, Daniela. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami. In Scientia iuventa. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia iuventa 2014 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie: 24. apríl 2014, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0700-6, s. 316-323.
  článok

  článok


 4. JAKUBEC, Miroslav. Realitný trh a jeho budúcnosť. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 199-204. VEGA 1/0980/12 (100 percent).
  článok

  článok


 5. PIAČEK, Vladimír - ŠÚBERTOVÁ, Elena. Význam analýz faktorov vplývajúcich na vývoj realitného trhu pre potreby rozhodovania na tomto trhu. In Trendy v podnikání 2013 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 14. - 15. listopadu 2013. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. ISBN 978-80-261-0321-9, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok


 6. PÁNIK, Miroslav. Analýza cien netnuteľností určených na bývanie v SR a predikcia vývoja priemerných cien bytov v roku 2013. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 253-263.
  článok

  článok


 7. TVRDOŇ, Jozef. Regionálna (sídelná) diferenciácia cien na trhu nehnuteľností. - Registrovaný: Web of Science. In XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Valtice, 20.-22. června 2012. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2012. ISBN 978-80-210-5875-0, s. 272-281. KEGA 009EU-4/2011.
  článok

  článok


 8. ĎURECH, Richard. Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 233-244.
  článok

  článok


 9. FERANEC, Roman. Realitný trh v rozmrazovacej fáze : realitným fondom už nehnuteľnosti generujú výnos. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, máj 2011, roč. 12, č. 5, s. 10-11.
  článok

  článok


 10. ŠKRINIAR, Pavel. Teplomerom sa zisťuje nielen telesná teplota : cenová mapa je zrozumiteľná pomôcka pre rýchlu orientáciu na realitnom trhu. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, máj 2011, roč. 12, č. 5, s. 16-17.
  článok

  článok