Výsledky vyhľadávania

 1. GEJDOŠOVÁ, Slavomíra. Právna ochrana zamestnávateľa voči zamestnancovi v prípade počítačového programu ako zamestnaneckého diela. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 1, s. 118-123.
  článok

  článok


 2. FUTÓ, Gilbert. Prvé interpretácie ex post facto klauzúl ústavy Spojených štátov amerických. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 2, s. 27-38 online.
  článok

  článok


 3. GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 3, s. 218-225.
  článok

  článok


 4. GRMELOVÁ, Nicole - SEDMIDUBSKÝ, Tomáš. Legal and environmental aspects of authorizing edible insects in the European Union. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 9, s. 393-399.
  článok

  článok


 5. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Práva pôvodných obyvateľov Fínska: The Nellim Case. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 3, s. 22-32 online.
  článok

  článok


 6. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Právní úprava mobbingu ve veřejné správě ve Španělsku. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 1, s. 64-79.
  článok

  článok


 7. LYSINA, Peter. Diplomatická ochrana a konzulárna ochrana v práve Európskej únie. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 1, s. 72-83.
  článok

  článok


 8. Trade in Counterfeit Products and the UK Economy : Fake Goods, Real Losses. Paris : OECD, 2017. 148 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-products-and-the-uk-economy_9789264279063-en> ISBN 978-92-64-27905-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Nový autorský zákon s komentárom - 1/2016 : civilný sporový poriadok : zdravotné poistenie : zákon o rodine. Žilina : Poradca, 2016. 296 s. ISSN 1335-1583. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Istanbulský dohovor ako nástroj eliminácie násilia páchaného na ženách. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 4.4.2016. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. ISBN 978-80-89453-18-4, s. 115-122.
  článok

  článok