Výsledky vyhľadávania

 1. Kate aneb digitální asistent pro bankéře. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 4, s. 30-31.
  článok

  článok

 2. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Legálne možnosti optimalizácie dane z príjmov fyzickej osoby. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 9-10, s. 2-41.
  článok

  článok

 3. SOBKOVÁ, Martina. Méně poboček a nové služby. Takový bude rok 2021. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 2, s. 10-11.
  článok

  článok

 4. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František. Optimalizácia v neproporcionálnom zaistení. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 61-65 CD-ROM. VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 5. REIFF, Marian - GEŽÍK, Pavel. Odhad pravdepodobnostného rozdelenie času nákupu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 265-272 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 6. KRASŇANSKÁ, Dominika - VOJTKOVÁ, Mária. Keyword Analysis with Using Statistical Methods. In ITEMA 2020: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. International Scientific Conference. ITEMA 2020: Fourth International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Conference Proceedings. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. ISBN 978-86-80194-36-3. ISSN 2683-5991, pp. 251-255 online. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 7. TUŽIL, Pavel. Inteligentní podniková automatizace dokáže optimalizovat celé podnikové procesy a agendy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 10, s. 28-29.
  článok

  článok

 8. BOSÁK, Martin - TARČA, Alexander. Optimalizácia výrobného procesu v strojárskom podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 1, s. 45-50 online.
  článok

  článok

 9. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - REIFF, Marian. Comparison of Python and Gams Optimization Software Tools for Capacitated Vehicle Routing Problem. In SYM-OP-IS 2020. XLVII International Symposium on Operational Research. SYM-OP-IS 2020: XLVII Simpozijum o operacionim istraživanjima : Zbornik radova = Proceedings. - Belgrade : University of Belgrade, 2020. ISBN 978-86-7395-429-5, pp. 213-218. APVV SK-SRB-18-0009.
  článok

  článok

 10. BURÁK, Emil. Daňová tvorivosť III. - Legálna a nelegálna daňová optimalizácia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 4, s. 24-31.
  článok

  článok