Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Napĺňate svoj účel? : neviditeľný život združení a asociácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. BILENÁ, Eva - PEJCAL, Jakub. Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 3, s. 3-18.
  článok

  článok

 3. Restart: Dospělým ze dne na den. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 10, s. 32-35.
  článok

  článok

 4. SLADKAYOVÁ, Michaela - KREJČÍKOVÁ, Katarína. Využívanie sociálnych sietí vybranými mimovládnymi organizáciami v Slovenskej republike. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019. ISSN 1805-0603, 2019, č. 3, s. 41-45.
  článok

  článok

 5. Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom prostredí : zborník vedeckých štúdií III z projektu VEGA 1/0934/16. Recenzenti: Denisa Malá, Martina Minárová, Zdenka Musová, Mariana Sedliačiková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. CD-ROM 132 s. VEGA 1/0934/16. ISBN 978-80-557-1488-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. JEBAVÁ, Jaroslava. Faktory zapojování nevládních organizací do OSN. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 2, s. 121-153.
  článok

  článok

 7. ADAMEK, Gabriel - WALLNER, Jozef. Effective management of non-conventional business units. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 21-27 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. JEBAVÁ, Jaroslava. Působení nevládních organizací v OSN prizmatem mikroekonomie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 108-127.
  článok

  článok

 9. Rozvojová spolupráca : bulletin platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Bratislava : Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. neuvádza sa
  časopis

  časopis

 10. BOLEČEKOVÁ, Martina. Aktivity slovenských mimovládnych organizácií v prospech utečencov a imigrantov počas európskej migračnej krízy. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISSN 1804-1280, 2016, roč. 21, č. 2, s. 38-51.
  článok

  článok