Výsledky vyhľadávania

 1. GEJDOŠOVÁ, Slavomíra. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 6-7, s. 452-468.
  článok

  článok


 2. POSPÍŠILOVÁ, Tereza - MARKOVÁ, Aneta. Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 5, s. 12-19.
  článok

  článok


 3. LINDEROVÁ, Ivica. Předpoklady pro rozvoj kulturně-poznávacího cestovního ruchu s orientací na osoby s tělesným postižením v Jihomoravském kraji. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 3, s. 76-95.
  článok

  článok


 4. ALBERTOVÁ, Brigita - NEDOROST, Peter - KULTAN, Jaroslav. Priestorová orientácia a orientácia v PC. In DidInfo 2017. Spojená medzinárodná konferencia. DidInfo & DidactIG 2017 : spojená medzinárodná konferencia : 23. ročník konferencie DidInfo : 5. ročník konferencie DidactIG : Banská Bystrica, [5.-7.4.2017] [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2017. ISBN 978-80-557-1216-1. ISSN 2454-051X, s. 26-31 online.
  článok

  článok


 5. ŠUTEROVÁ, Viola - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Employment of People with Disabilities in Tourism. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 2, s. 77-91 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 6. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. ONDRUŠOVÁ, Darina et al. Akčný plán prechodu z chránených dielní na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce (návrh) : [výskumná úloha] [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2017. online [65 s., 78 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. SCHOLZ, Petr - LINDEROVÁ, Ivica. Možnosti sportovního vyžití pro tělesně postižené návštěvníky cestovního ruchu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-252X, červenec 2016, roč. 7, č. 1, s. 18-34.
  článok

  článok


 9. SLÁVIK, Štefan. Bat Suite - technologické riešenia pre nevidiacich. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 21-24. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 10. CHMELÁROVÁ, Zuzana - JÁTI, Milan. Školská integrácia z pohľadu žiakov obchodných akadémií. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2016 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4301-9, s. 13-19 CD-ROM.
  článok

  článok