Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÍKOVÁ, Lucia. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 44-47.
  článok

  článok


 2. TICHÝ, Miroslav. Chránená dielňa, chránené pracovisko. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 3-4, s. 54-56.
  článok

  článok


 3. KLABNÍKOVÁ, Klára. Sprísnené podmienky použitia ERP pre občanov s ŤZP na uplatnenie výnimky z jej používania. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 6, s. 42-47.
  článok

  článok


 4. ONDRUŠOVÁ, Darina et al. Akčný plán prechodu z chránených dielní na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce (návrh) : [výskumná úloha] [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2017. online [65 s., 78 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. GEJDOŠOVÁ, Slavomíra. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 6-7, s. 452-468.
  článok

  článok


 7. POSPÍŠILOVÁ, Tereza - MARKOVÁ, Aneta. Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 5, s. 12-19.
  článok

  článok


 8. LINDEROVÁ, Ivica. Předpoklady pro rozvoj kulturně-poznávacího cestovního ruchu s orientací na osoby s tělesným postižením v Jihomoravském kraji. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 3, s. 76-95.
  článok

  článok


 9. ALBERTOVÁ, Brigita - NEDOROST, Peter - KULTAN, Jaroslav. Priestorová orientácia a orientácia v PC. In DidInfo 2017. Spojená medzinárodná konferencia. DidInfo & DidactIG 2017 : spojená medzinárodná konferencia : 23. ročník konferencie DidInfo : 5. ročník konferencie DidactIG : Banská Bystrica, [5.-7.4.2017] [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2017. ISBN 978-80-557-1216-1. ISSN 2454-051X, s. 26-31 online.
  článok

  článok


 10. ŠUTEROVÁ, Viola - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Employment of People with Disabilities in Tourism. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 2, s. 77-91 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok