Výsledky vyhľadávania

 1. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo> ISSN 1339-5564.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Intellectual Property. In Start-Up Creation : The Smart Eco-efficient Built Environment; Second Edition. - [Duxford] : Woodhead Publishing, 2020. ISBN 978-0-12-819946-6, pp. 81-105 [1,8 AH].
  článok

  článok

 3. FURKOVÁ, Andrea. R&D Spillover Effects: Impact of R&D Expenditure in the Business Sector on Innovation Activities. In MME 2020. International Conference on Mathematical Methods. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. - Brno : Mendel University in Brno, 2020. ISBN 978-80-7509-734-7, pp. 116-121 online. VEGA 1/0193/20, VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 4. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Intellectual Property Protection - a Blessing, or a Curse? : (Analysis of IPR Protection Challenges Faced by CEE Researchers). In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 26-35 CD-ROM. VEGA 1/0020/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. PRESPERÍNOVÁ, Petra. Jednotný patentový súd a jeho osobitosti. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 2, s. 12-17.
  článok

  článok

 6. BAČÁROVÁ, Renáta. Odmeňovanie zamestnaneckých vynálezov v Nemecku, na Slovensku a v Česku s osobitným zreteľom na prostredie univerzít. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 4, s. 12-18.
  článok

  článok

 7. KOTLEBOVÁ, Jana - ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena. Government Expenditures in the Support of Technological Innovations and Impact on Stock Markets. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts of the 19th International Scientific Conference. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2019, p. 46.
  článok

  článok

 8. KOČIŠ, Michal. Najnovšia Smernica OECD o transferovom oceňovaní: Nehmotný majetok. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 1, s. 178-203.
  článok

  článok

 9. VIDOVÁ, Jarmila. Inovačná politika a inovačná výkonnosť. In Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov : zborník príspevkov z 12. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2019. ISBN 978-80-557-1355-7, s. 1-8.
  článok

  článok

 10. ŠPUREK, Miroslav. The Roles of Universities in Regional Innovation Systems - Towards the Typology of Regions. In 9th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 9th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2019. ISBN 978-80-225-4670-6, s. 1-11. VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok