Výsledky vyhľadávania

 1. PECHO, Jozef et al. Klimatologické zhodnotenie roka 2017 na Slovensku. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 5-6, s. 27-32.
  článok

  článok


 2. LAPIN, Milan. Dôsledky prirodzených zmien klímy a človekom vyvolanej klimatickej zmeny na sociálne a ekonomické sektory. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 56-65 online. APVV-0303-11, APVV-0089-12.
  článok

  článok


 3. GALOVSKÁ, Marcela. The Impact of the Company's Management on the Environment. In International Symposium on Environmental and Material Flow Management. 7th International Symposium on Environmental and Material Flow Management : book of proceedings : November 3-5, 2017, Bor, Serbia. - Bor : Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, 2017. ISBN 978-86-6305-071-6, pp. 33-41 online.
  článok

  článok


 4. ŠTULEC, Ivana - PETLJAK, Kristina - BAKOVIĆ, Tomislav. Effectiveness of weather derivatives as a hedge against the weather risk in agriculture. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 8, s. 356-362.
  článok

  článok


 5. PONECOVÁ, Gabriela - KUBRANOVÁ, Magdaléna. Finančné deriváty na zabezpečenie vplyvov počasia. In Theory of management 7 : the selected problems for the development support of management knowledge base, scientific papers. - Žilina : EDIS, University of Žilina, 2014. ISBN 978-80-554-0954-2, s. 88-90. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 6. The space economy at a glance 2014. Paris : OECD, 2014. 141 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-space-economy-at-a-glance-2014_9789264217294-en> ISBN 978-92-64-21099-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. TAUŠER, Josef - ČAJKA, Radek. Weather derivates and hedging the weather risks. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 7, s. 309-313.
  článok

  článok


 8. KULTAN, Jaroslav et al. Climatic conditions of Astana for the development of alternative energy sources. In Renewable energy sources 2013 : proceedings of the 4th international scientific conference OZE: Tatranské Matliare, Slovakia, May 21-23, 2013. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. ISBN 978-80-89402-64-9, p. 247-253.
  článok

  článok


 9. PONECOVÁ, Gabriela. Ako riadiť riziko súvisiace so zmenou počasia prostredníctvom derivátov na počasie. In Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0004/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3781-0, s. 127-131. VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok


 10. Nákupné zvyklosti mení aj počasie. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2013. ISSN 1335-9266, 2013, roč. 17, č. 8, s. 36-37.
  článok

  článok