Výsledky vyhľadávania

 1. Knižničná a informačná veda XXVIII. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2019. 166 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-4769-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. STRADIOTOVÁ, Eva. Rozvoj jazykových zručností prostredníctvom moderných technológií. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 189-194 CD-ROM. KEGA 005EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. BREZOVSKÝ, Jozef. Bez antivírusu ani na klik! In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], máj-jún 2018, roč. 14, č. 72, s. 20-21.
  článok

  článok

 4. KAŠIAR, Ján. Spisový, archívny a registratúrny poriadok. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 55-56.
  článok

  článok

 5. BELÁŇOVÁ, Benita. Security Management of Information-Communication Systems in Terms of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic. Reviewers: Jozef Králik, Miroslava Szarková, Anna Hamranová. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. [122 s.] [8,57 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-037-7.
 6. STRADIOTOVÁ, Eva. Using e-Mail in Education. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. ISSN 2454-0145, 2017, vol. 9, no. 2, s. 101-105 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. GAJDOŠÍK, Tomáš. E-mailový marketing podniku cestovného ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 3, s. 188-190.
  článok

  článok

 8. KMEŤOVÁ, Oľga. Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2017 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy I. : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác : Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 6.-12.11.2017, Košice. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4453-5, s. 39-44 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ŠARBORT, Pavel. Varování: E-mail je největší zabiják vašeho času. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 12, s. 40-43.
  článok

  článok

 10. KOLLÁR, Igor - LACO, Peter. Podnikové internetové aplikácie. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 98 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1183-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]