Výsledky vyhľadávania

 1. KROŠLÁKOVÁ, Monika - LIPČÁKOVÁ, Miriama. Perspektíva rýchlo rastúcich podnikov v terciárnom sektore na Slovensku. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 52-59 CD-ROM. VEGA 1/0205/14, KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. SLÁVIK, Štefan - ZAGORŠEK, Branislav. Relationship between business strategy and business model studied in a sample of service companies. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISSN 1804-1728, 2016, no. 4, pp. 72-84 online.
  článok

  článok


 3. HUŠEK, Miroslav. Efektívne využitie IKT a ich vplyv na výkony v službách. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-16] CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok


 4. BENEŠOVÁ, Dana - KUBIČKOVÁ, Viera - HUŠEK, Miroslav. Impact of ICT in service enterprises on their economic performance. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, s. 20-33. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok


 5. KROŠLÁKOVÁ, Monika - MICHÁLKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera. The Importance of high-growth enterprises for job creation in service industry of OECD countries. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 244-256. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok


 6. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Dynamické podniky služieb - gazely. Recenzenti: Ivan Nový, Elena Šúbertová. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 150 s. [9,9 AH]. VEGA 1/0205/14. ISBN 978-80-7552-437-9.

 7. JERGOVÁ, Natália. Súčasné marketingové aktivity malých a stredných podnikov. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : 1.7.2016, Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4251-7, s. 20-21 CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok


 8. KUBIČKOVÁ, Viera - MICHÁLKOVÁ, Monika. Súčasné predpoklady inovačnej aktivity podnikov v SR. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 191-197 CD-ROM. VEGA 1/0205/14, VEGA 1/0277/14.
  článok

  článok


 9. BECKER, Wolfgang - RECH, Stefan. Dienstleistungscontrolling : Grundlagen - Ansätze - Entwicklungsperspektiven. Stuttgart : Verlag W. Kohlhammer, 2014. 293 s. ISBN 978-3-17-022426-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. GAJDOVÁ, Denisa. Meranie kooperácie vybraných podnikov služieb v SR prostredníctvom analýzy nulového bodu. In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 87-95 CD-ROM. VEGA 1/0980/12.
  článok

  článok