Výsledky vyhľadávania

 1. MELICH, Pavel - CIVELEK, Mehmet. Comparison of the Credit Scoring Models in the Engineering Industry of the Slovak Republic. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 260-268 online. I-18-105-00.
  článok

  článok


 2. ŠPINER, Veronika. Analýza interných a externých faktorov pôsobiacich na likviditu strojárskych podnikov v Slovenskej republike. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2017. ISSN 1338-435X, 2017, roč. 7, č. 3, s. 6-19.
  článok

  článok


 3. PAJONK, Peter. Conditionality and utilization of inter-organizational relationships on the industrial market of the Slovak mechanical engineering. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 2, s. 174-183. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 4. LESÁKOVÁ, Ľubica - ONDRUŠOVÁ, Andrea. Faktory ovplyvňujúce ziskovosť vo vybranom sektore malých a stredných podnikov v Slovenskej republike - empirická štúdia. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 1335-7069, 2017, roč. 18, č. 2, s. 97-110.
  článok

  článok


 5. KULKOVÁ, Lenka - DUGAS, Jaroslav. Návrh inovačných aktivít vo vybranom strojárskom podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 2016, roč. 15, č. 2, s. 72-81.
  článok

  článok


 6. KOPTÁK, Michal. Vychystávanie náradia a meradiel pre výrobné linky pomocou RFID zariadení. In Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika. Vedecký seminár spojený s workshopom. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4104-6, [S. 1-12] CD-ROM.
  článok

  článok


 7. CAGALA, Milan. "Kríza sa ešte zďaleka neskončila". In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, máj 2013, roč. 7, č. 5, s. 32,34. Spracovala redakcia.
  článok

  článok


 8. STRAKOVÁ, Juliana. Are manufacturing companies improving their sustainable value added? In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 20130128. ISSN 1212-3951, 2012, roč. 15, č. 4, s. 225-236.
  článok

  článok


 9. HUDÁK, Igor - KAFKOVÁ, Eva. Determination of the general value of selected engineering enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2012 : international scientific conference, 21st and 22nd June 2012, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2012. ISBN 978-80-210-5940-5, s. 62-66.
  článok

  článok


 10. JENČOVÁ, Sylvia - LITAVCOVÁ, Eva - MAŤOVČÍKOVÁ, Daniela. Možnosti štandardného a udržateľného financovania strojárskych podnikov v podmienkach Slovenska. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie : zborník recenzovaných príspevkov [z konferencie] : Bratislava, 25. apríl 2012 [elektronický zdroj]. - Trenčín : [Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2012. ISBN 978-80-89306-14-5, s. 140-154.
  článok

  článok