Výsledky vyhľadávania

 1. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Ošetrovanie člena rodiny. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 1, s. 35-37.
  článok

  článok


 2. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Výpočet bežného netto poistného pre zmiešané poistenie s rôznou dĺžkou trvania poistenia pomocou MS Excelu a Prophetu. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 74-79 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 3. MAJTÁNOVÁ, Anna - BLÁHOVÁ, Mária. New Investment Opportunities of Insurance Companies on Financial Markets. In First Sustainable Solutions for Growth SSG 2018. Conference. Proceedings of the 1st Sustainable Solutions for Growth SSG 2018 Conference : Book of Abstracts. - Wrocław : Wojciech Budzianowski Consulting Services, 2018. ISBN 978-83-948507-3-9, pp. 24-25 online. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok


 4. ŠVAŇOVÁ, Martina. Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1.1.2017. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 8, s. 228-239.
  článok

  článok


 5. PODÁVKA, Martin. Digitální technologie + P2P = ? In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 2, s. 32-35 online.
  článok

  článok


 6. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Výpočet štandardného a neštandardného netto poistného pre zmiešané poistenie pomocou MS Excel. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [55-58].
  článok

  článok


 7. URBAN, Vít. Budoucnost pojišťovnictví: biometrický podpis na scénu! In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2015. ISSN 0032-2393, 2015, roč. 92, č. 4, s. 27-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210615/archiv-pojistny-obzor-2015-4.pdf>
  článok

  článok


 8. RÁBEK, Vlastimil. Indikátory poisťovacích podvodov v neživotnom poistení : príčiny páchania poisťovacích podvodov z hľadiska subjektívneho spôsobu uvažovania. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 1, s. 5-9.
  článok

  článok


 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PETRÍKOVÁ, Hana. Vplyv zmien spotrebiteľských preferencií na modifikácie podnikateľských stratégií poisťovacích subjektov pôsobiacich na vybraných trhoch krajín EÚ v období prebiehajúcej recesie. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 2, s. 102-114. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok


 10. BALÁŽ, Vladimír. Životné poistenie na Slovensku a v Európe. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2014. ISSN 1339-2220, Jún 2014, roč. 3, č. 3, s. 9-11.
  článok

  článok