Výsledky vyhľadávania

 1. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika v Slovenskej republike v kontexte socio-ekonomických vplyvov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 99-105. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 2. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová výstavba v Slovenskej republike v kontexte zmien bytovej politiky. In GRANT journal : peer-reviewed scientific [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : Technologické centrum Hradec Králové, 2017. ISSN 1805-0638, oktober 2017, vol. 6, no. 2, s. 74-78 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 3. PAJERSKÁ, Erika. Reality of housing policy in Slovakia – the issue of rental housing. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 31-39 online.
  článok

  článok


 4. Japan statistical yearbook 2018. 67th ed. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2017. xxx, 747 s. ISSN 0389-9004. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ŠKOBLA, Daniel - ONDRUŠOVÁ, Darina - CSOMOR, Gábor. Potenciál prístupu „housing first“ cez prizmu inštitucionálnych podmienok v rámci riešenia bezdomovectva na Slovensku a v zahraničí. In Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 1338-3590, 2017, vol. 9, no. 1-2, s. 53-97.
  článok

  článok


 6. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika v Slovenskej Republike v kontexte hopodárskej politiky Európskej únie. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-6] online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 7. VIDOVÁ, Jarmila. Dostupnosť primeraného bývania v Slovenskej republike. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-14 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 8. NOVÁKOVÁ, Michaela. Nájomné bývanie ako prostriedok zvyšovania mobility práce. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 2, s. 60-65 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 9. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika v kontexte politiky zamestnanosti v Slovenskej republike. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 2, s. 101-108 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 10. VIDOVÁ, Jarmila. Economic and social aspects of housing policy in the Slovak republic. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 547-553 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok