Výsledky vyhľadávania

 1. URBANOVÁ, Terézia. Štátna podpora formou úveru z Environmentálneho fondu. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 4, s. 12-13.
  článok

  článok

 2. ČERNOTA, Mikuláš. Životné prostredie a aplikácia princípov udržateľnosti v rámci prírodných zdrojov Číny. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 123-145.
  článok

  článok

 3. BAJKOVIČOVÁ, Ivana. Prehľad významných vodohospodárskych problémov na plánovacie obdobie 2022 – 2027. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 16-19.
  článok

  článok

 4. Environment and Development Economics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: ErihPlus. New York : Cambridge University Press. 6x ročne. ISSN 1355-770X. Dostupné na : https://www.cambridge.org/core/journals/environment-and-development-economics
  časopis

  časopis

 5. ROMANČÍKOVÁ, Eva - RÁCIK, Andrej. Globalizačný proces a životné prostredie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 1, s. 38-45.
  článok

  článok

 6. FRIDHI, Bechir. Impact of Environmental Measures on Economic Efficiency of Industrial Enterprises. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 1, s. 29-39. Dostupné na : <http://bit.fsv.cvut.cz/issues/01-20/full_01-20_04.pdf>
  článok

  článok

 7. BOOROVÁ, Brigita. Zelená logistika a udržateľnosť. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 84-91 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 8. MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter - DANESHJO, Naqibullah. Environmentálne manažérstvo v odpadovom hospodárstve. Recenzenti: Ondrej Hronec, Miroslav Badida. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 218 s. [10,9 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-971555-8-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. DYTRYCH, Simon. Nový směr energetické politiky v USA? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 4, s. 8-9.
  článok

  článok

 10. KARKALÍKOVÁ, Marta. Ekodizajn ako súčasť manažérstva environmentu. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 46-53 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok