Výsledky vyhľadávania

 1. VAVRUŠ, Martin - HRNČÁRIK, Andrej. Family Policy in Comparison of the Slovak and the Czech Republic. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 735-739.
  článok

  článok


 2. KOŠTA, Ján. Zmiernenie starnutia obyvateľstva – nezaujímavý cieľ pre (rodinnú) politiku v Slovenskej republike? In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 59-71.
  článok

  článok


 3. SIKA, Peter et al. Sociálna politika. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 342 s. [24,4 AH]. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4544-0.

 4. KUCHAŘOVÁ, Viera - NEŠPOROVÁ, Olga. Česká rodinná politika - podpora rodín s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 2, s. 2-13.
  článok

  článok


 5. LUTHEROVÁ, Soňa G. - MAŘÍKOVÁ, Hana. Childcare preferences of parents in the Czech Republic and the Slovak Republic. ...[et al.]. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 3, s. 285-309.
  článok

  článok


 6. GERBERY, Daniel. Rodinná politika na Slovensku zameraná na podporu rodín s nezaopatrenými deťmi. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 4, s. 2-10.
  článok

  článok


 7. LUKÁČ, Jozef. Štátna rodinná politika so zameraním na vybrané štátne sociálne dávky. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 4, s. 11-21 online. I-17-105-00, 2017 (Hodnotenie ekonomickej a finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov v krajinách V4).
  článok

  článok


 8. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [313 s., 20,96 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4381-1.
  Sociálne zabezpečenie

  elektronická kniha


 9. GERBERY, Daniel. Rodinná politika na Slovensku v komparatívnej perspektíve. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 3, s. 48-68.
  článok

  článok


 10. PAVELKA, Ľuboš. Deficit talentov. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2015. ISSN 1335-4050, 14. decembra 2015, roč. 25, č. 288, s. 18.
  článok

  článok