Výsledky vyhľadávania

 1. KRÁTKA, Zuzana. Modelovanie katastrofických rizík. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 41-46 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. LITOMERICKÝ, Juraj - MASÁR, Dušan. Globálne otepľovanie ako rizikový faktor bezpečnosti v euroatlantickom priestore. In Bezpečná společnost 2018. Mezinárodní kolokvium. Bezpečná společnost 2018 : sborník příspěvků, mezinárodní kolokvium, České Budějovice, 28. – 29. listopadu 2018. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. ISBN 978-80-7556-038-4. ISSN 2533-6223, s. 48-53 online.
  článok

  článok

 3. LAPIN, Milan. Dôsledky prirodzených zmien klímy a človekom vyvolanej klimatickej zmeny na sociálne a ekonomické sektory. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 56-65 online. APVV-0303-11, APVV-0089-12.
  článok

  článok

 4. MYDLA, Dušan. Vodné nádrže a ich vplyv na hydrologické extrémy. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 11-12, s. 29-33.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Vladimír - VRANOVSKÁ, Andrea - KURECOVÁ, Alena. 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre Dunajský región. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 1-2, s. 9-10.
  článok

  článok

 6. SOLÍN, Ľubomír. Impulzy na zmenu paradigmy povodňového manažmentu: ako ďalej s riešením povodní na Slovensku? In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 1, s. 56-59.
  článok

  článok

 7. KRIŽANOVÁ, Zuzana - KÚTIK, Ján. Human Resources in the Management of Flood Situation in the Slovak Republic. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 4, s. 15- 21.
  článok

  článok

 8. JEDLIČKA, Petr. Vývoj živelních škod a jejich dopad na majetkové pojištění. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2017. ISSN 2464-7381, 2017, č. 3, s. 40-43.
  článok

  článok

 9. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Vplyv klimatických zmien na permafrost. In Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami? : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4490-0, s. 41-48.
  článok

  článok

 10. NOVÁK, Vladimír. Trvlo udržateľná stratégia protipovodňovej ochrany a implementácia európskych smerníc pre oblasť vody v Slovenskej republike. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2016. ISSN 0044-4863, 2016, roč. 50, č. 3, s. 155-161.
  článok

  článok