Výsledky vyhľadávania

 1. TREĽOVÁ, Silvia. Odhaľovanie čiernej práce na Slovensku. In Grant Journal : vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 90-93.
  článok

  článok


 2. TREĽOVÁ, Silvia. Illegal Employment – Changes in Employer’s Registration Duty. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. ISSN 1339-5467, 2018, roč. 6, č. 1, s. 97-105.
  článok

  článok


 3. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Nelegálna práca - novela zákona. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 3-4, s. 60-61.
  článok

  článok


 4. BORÁKOVÁ, Lucia. Inšpekcia práce a jej činnosť. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 5, s. 39-41.
  článok

  článok


 5. MATULKOVÁ, Mariana. Inšpekcia práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 76-80.
  článok

  článok


 6. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Dôsledky nelegálneho zamestnávania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 9, s. 46-48.
  článok

  článok


 7. BUČEK, Jakub. Determinants of the shadow economy in the Czech regions: a region-level study. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 3, pp. 315–329.
  článok

  článok


 8. TREĽOVÁ, Silvia. Legislatívna úprava nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 1, s. 135-146.
  článok

  článok


 9. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 12, s. 53-56.
  článok

  článok


 10. ŠAGÁTOVÁ, Slávka - DUBCOVÁ, Gabriela. Šedá ekonomika ako rizikový faktor diagnostiky podnikových procesov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 1007-1014 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok