Výsledky vyhľadávania

 1. HOJDIK, Vladimír - MAJTÁN, Štefan. Online reputation management as an integral part of company business management. - Registrovaný: Web of Science. In ISCOBEMM 2017. International scientific conference of business economics, management and marketing. ISCOBEMM 2017 : proceedings of the [2nd] international scientific conference of business economics, management and marketing : may 25 - 26, 2017, Zaječí, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8714-9, pp. 76-83 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 2. HOJDIK, Vladimír. Online reputačný manažment ako dôležitá súčasť podnikového manažmentu. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017. Vedecký seminár. Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 19-20 CD-ROM. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 3. KAČALKOVÁ, Štefánia. Čo v PR letí a čo sa už nenosí. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 16. marca 2016, roč. 24, č. 6, s. 27-29.
  článok

  článok


 4. OECD public governance reviews: Spain 2016 : linking reform to results for the country and its regions. Paris : OECD, 2016. 120 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews-spain-2016_9789264263024-en> ISBN 978-92-64-26299-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. CHABRY, Laurence - GILLET-GOINARD, Florence - JOURDAN, Raphaëlle. De la relation client. Paris : Dunod, 2016. 191 s. La boîte à outils. ISBN 978-2-10-075453-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. ŠTEFANKOVÁ, Zuzana. Public relations Európskej únie - problémy a riešenia. In Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISSN 1339-3995, 2015, roč. 3, č. 2, s. 24-36.
  článok

  článok


 7. MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing : strategické trendy a příklady z praxe. 4. vyd. Praha : Grada Publishing, 2015. 194 s. Expert. ISBN 978-80-247-5366-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. CHALUPA, Radek. Šéf firmy a krizová komunikace. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 0026-8720, 2015, roč. 50, č. 11, s. 8-11.
  článok

  článok


 9. ZVONČEKOVÁ, Janka. Teoretické vymedzenie pojmu verejná diplomacia. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 326-334 CD-ROM. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  článok

  článok


 10. CHUDINOVÁ, Eva. Merateľné a nemerateľné ciele v PR a media relations. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. Máj, s. 1-5. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok