Výsledky vyhľadávania

 1. KLENKA, Michal. Legal aspects of targeted killing using drones. In Revista Moldoveneascã de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale [elektronický zdroj]. - Kišinev : [s.n.], 2017. ISSN 1857-1999, 2017, vol. 12, nr. 1, s. 128-141 online.
  článok

  článok


 2. VRŠANSKÝ, Peter. Vylúčenie retroaktivity vo vzťahu k amnestii? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 1, s. 4-15.
  článok

  článok


 3. SEKERÁK, Marián. Koncepty občianskej participácie a participatívnej demokracie nazerané teoretickou optikou. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 155-178.
  článok

  článok


 4. TAZORČÁKOVÁ, Tímea. Prístup mimovládnych organizácií a jednotlivov k africkému systému ľudských práv. In STUDIA IURIDICA Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. ISSN 1339-3995, 2017, roč. 5, č. 2, s. 13-24.
  článok

  článok


 5. MRÁZ, Stanislav. Suverenita štátu a humanitárna intervencia. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN ISSN 1339-2751, 2017, roč. 15, č. 2, s. 154-162 online.
  článok

  článok


 6. GODA, Samuel. Capabilities to prevent extremism in the Slovak republic. In Capabilities of the Visegrad Group in preventing extremism. - Budapest : Foundation for the international prevention of genocide and mass atrocities, 2017. ISBN 978-963-12-9270-1, pp. 34-40.
  článok

  článok


 7. KUSÁ, Zuzana. Za hranicou solidarity. Obhajovanie princípu dôstojnosti pre všetkých. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 5, s. 507-541.
  článok

  článok


 8. NESZMÉRY, Štefan. Európske tendencie v rodinnom práve. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 3, pp.72-89.
  článok

  článok


 9. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. 2016 report on the application of the EU Charter of fundamental rights. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 213 s. Justice and consumers. ISBN 978-92-79-67951-3. ISSN 1977-4133. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]