Výsledky vyhľadávania

 1. TRIZULIAK, Tibor. Trestné právo - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 3, s. 163-219.
  článok

  článok

 2. GAŠOVÁ, Zuzana. Zu Äquivalenzbeziehungen Strafrechtlicher Begriffe. Eine Analyse am Beispiel des Ausgangsbegriffes Körperverletzung. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 517-533 online.
  článok

  článok

 3. VIKTORYOVÁ, Jana - BLATNICKÝ, Jaroslav. Trestno-právne aspekty dokazovania požiarov, výbuchov, prevádzkových havárií a pracovných úrazov. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 2533-4387, 2020, roč. 5, č. 1, s. 73-88.
  článok

  článok

 4. GAŠOVÁ, Zuzana. K nemeckým ekvivalentom trestnoprávneho pojmu ublíženie na zdraví v kontexte pluricentrizmu. In Od textu k prekladu XIII. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1704-3, s. 48-69.
  článok

  článok

 5. KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Spravodlivý trest. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 4, s. 281-296.
  článok

  článok

 6. FLORIŠ, Martin. Niekoľko poznámok k námietke zaujatosti v trestnom konaní. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISSN 1339-3995, 2020, roč. 8, č. 2, s. 19-29.
  článok

  článok

 7. MICHAĽOV, Lukáš. Criminal Alternative Measures in Relation to Deprivation of Liberty Measures in Slovak Republik Compared to Spain, Italy, Portugal and Austria. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISSN 1339-3995, 2020, roč. 8, č. 2, s. 56-69.
  článok

  článok

 8. DROTÁR, Matej. Predpoklad bezúhonnosti u pedagogických a odborných zamestnancov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 10, s. 2-5.
  článok

  článok

 9. VAĽO, Michal. Trestnoprávna vina a zahladenie odsúdenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 5, s. 372-386.
  článok

  článok

 10. ROMŽA, Sergej. Výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike, analýza a zhodnotenie právnej úpravy, de lege lata. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 2533-4387, 2020, roč. 5, č. 2, s. 210-220.
  článok

  článok