Výsledky vyhľadávania

 1. NEJEDLÝ, Tomáš. Zánik prekladateľov alebo práce na "odstrel". In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 17. augusta 2017, roč. 27, č. 33, s. 40-43.
  článok

  článok


 2. MELUŠOVÁ, Elena. Francúzske idiómy - miera preložiteľnosti do slovenčiny. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 40-43 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. KERESTY, Ján. Preklad nepreložiteľného - snaha o zachovanie zvukovo-štylistických figúr východiskového textu v preklade krátkeho filmu. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 212-215 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. SWANSON, Peter. Na zabitie. Preklad: Helena Šajgalíková. 1. vyd. Bratislava : AKTUELL, 2017. 303 s. [14,5 AH]. ISBN 978-80-8172-024-6.

 5. SERESOVÁ, Katarína. Die Probleme bei der Übersetzung von Sprichwörtern. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISSN 1338-6743, 2017, roč. 6, č. 12, s. 95-102.
  článok

  článok


 6. HALÁSZ, Peter. Zur Linguistischen Verbvalenzanalyse Ausgewähler Wirtschaftsdetscher Fachtexte. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISSN 1338-6743, 2017, roč. 6, č. 11, s. 39-45.
  článok

  článok


 7. FIFIKOVÁ, Dominika. Koncepcia výučby predmetu Prekladový seminár. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, s. 37-45 online.
  článok

  článok


 8. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. online [105 s.]. ISBN 978-80-8177-040-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. DINŽÍKOVÁ, Iveta. Specific phrasemes with ethnonyms and their study by corpus analysis. In Journal of Young Scientists. - Lithuania : Technological Sciences, Šiauliai University, 2017. ISSN 1648-8776, 2017, vol. 47, no. 2, pp. 8-14.
  článok

  článok


 10. SERESOVÁ, Katarína. Ekvivalentnosť teksta-istočnika i jego perevoda. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P.A. Stolypina, 2017. ISSN 1995-0500, s. 91-99.
  článok

  článok