Výsledky vyhľadávania

 1. Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen. Silvia Adamcová, Danuša Lišková (Hrsg.) ; gutachter: Lívia Adamcová, Tomáš Káňa. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 273 s. [13,65 AH]. Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 30. ISBN 978-3-339-11020-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X. Zostavovateľ/ Editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 569 s. [28,45 AH]. Dostupné na : <https://faj.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Cudzie_jazyky_v_premenach_casu_102019_opr.pdf> ISBN 978-80-225-4710-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KERESTY, Ján. [Interdisciplinárne prístupy v teórii a didaktike tlmočenia]. In Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1338-0583, jún 2019, roč. 11, č. 1, s. 114-116. Recenzia na: Interdisciplinárne prístupy v teórii a didaktike tlmočenia / editori: Pavol Štubňa, Silvia Vertanová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. - ISBN 978-80-8177-037-1.
  článok

  článok

 4. ULIČNÁ, Martina. Paralely a asymetria výskytu chromatizmu biely vo viacslovných pomenovaniach a frazeologizmoch v ruskom a slovenskom jazyku. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 50-66. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 5. MOCKOVÁ, Nina. Voda v španielskej a slovenskej frazeológii: problematika prekladu. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 26-39.
  článok

  článok

 6. ZELINOVÁ, Zuzana - ŠKVRNDA, František. O Sókratovom daimoniu. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy. - Bratislava : Občianske združenie Ostium. ISSN 1336-6556, 2019, roč. 15, č. 2, s. [1-9] online. VEGA 1/0017/17.
  článok

  článok

 7. SERESOVÁ, Katarína. Úvahy o literárnom preklade. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 170-175 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. ADAMCOVÁ, Lívia. Zur Relevanz der Forschung der gesprochenen deutschen Sprache. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-1 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-057-9, s. 1-7 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Súčasná jazyková situácia v Európskej únii. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 574-583 online.
  článok

  článok

 10. SERESOVÁ, Katarína - BREVENÍKOVÁ, Daniela. The Role of Text Analysis in Translation. In CBU International Conference Proceedings 2019. Innovations in Science and Education. CBU International Conference Proceedings 2019 : Innovations in Science and Education. - Prague : CBU Research Institute, 2019. ISBN 978-80-907722-0-5. ISSN 1805-997X, s. 617-622.
  článok

  článok