Výsledky vyhľadávania

 1. SOROKOVÁ, Tatiana. Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 12, s. 5-9.
  článok

  článok


 2. BAČOVÁ, Monika. Postavenie obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 6-11 CD-ROM. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok


 3. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. The Importance of marketing the young people's health policy. In The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life. International scientific conference. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life : conference proceedings from international scientific conference : 19th - 20th october 2017, Poprad, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM, Catholic University in Ružomberok, 2017. ISBN 978-80-561-0519-1, pp. 194-201. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 4. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Nebezpečenstvo vzniku pracovnej úrazovosti podniku vo forme syndrómu vyhorenia zamestnancov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 423-427 CD-ROM. KEGA 14EU-4/2016, VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 5. ZAGORŠEK, Branislav. Vplyv migrény na podnikovú ekonomiku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 743-749 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. KLOBUCKÝ, Robert - ČENTÉŠ, Jozef. Alternatívne tresty za drogové trestné činy na Slovensku: restoratívna spravodlivosť v praxi. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 238-240.
  článok

  článok


 7. Back to work: New Zealand : improving the re-employment prospects of displaced workers. Paris : OECD, 2017. 109 s. Back to work. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/back-to-work-new-zealand_9789264264434-en> ISBN 978-92-64-26442-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Caring for quality in health : lessons learnt from 15 reviews of health care quality. Paris : OECD, 2017. 82 s. OECD reviews of health care quality. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/caring-for-quality-in-health_9789264267787-en> ISBN 978-92-64-26777-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. NOVÁKOVÁ, Tereza. Plní pokuty ukládané účastníkům kartelové dohody preventivní funkci? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2017. ISSN 1804-1183, 2017, č. 2, s. 51-58.
  článok

  článok


 10. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Fighting fraud with scientific research. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 107-112. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok