Výsledky vyhľadávania

 1. JAKUBÍKOVÁ, Hana. Verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva účtovnej jednotky verejnej správy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-0197, 2018, roč. 13, č. 9, s. 2-10.
  článok

  článok


 2. PAVELOVÁ, Ľuba. Prehľad vybraných prieskumných údajov o zneužívaní psychoaktívnych látok u detí a mládeže v európskom priestore. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 173-183.
  článok

  článok


 3. GODA, Samuel. Capabilities to prevent extremism in the Slovak republic. In Capabilities of the Visegrad Group in preventing extremism. - Budapest : Foundation for the international prevention of genocide and mass atrocities, 2017. ISBN 978-963-12-9270-1, pp. 34-40.
  článok

  článok


 4. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Fighting fraud with scientific research. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 107-112. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok


 5. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. The Importance of marketing the young people's health policy. In The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life. International scientific conference. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life : conference proceedings from international scientific conference : 19th - 20th october 2017, Poprad, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM, Catholic University in Ružomberok, 2017. ISBN 978-80-561-0519-1, pp. 194-201. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 6. Back to work: New Zealand : improving the re-employment prospects of displaced workers. Paris : OECD, 2017. 109 s. Back to work. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/back-to-work-new-zealand_9789264264434-en> ISBN 978-92-64-26442-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Caring for quality in health : lessons learnt from 15 reviews of health care quality. Paris : OECD, 2017. 82 s. OECD reviews of health care quality. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/caring-for-quality-in-health_9789264267787-en> ISBN 978-92-64-26777-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. HESKOVÁ, Marie - ŠTARCHOŇ, Peter - LIESKOVSKÁ, Vanda. Duševní zdraví v kontextu civilizačních chorob. In Socioekonomický rozvoj evropských regionů. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-022-3, s. 43-49. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 9. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Syndróm vyhorenia ako príčina vzniku pracovných úrazov. In Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : právne a psychologické aspekty. - Praha : Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-241-7, s. 85-92. APVV-15-006.
  článok

  článok


 10. OECD Economic Surveys: France 2017 : September 2017. Volume 2017/18. Paris : OECD, 2017. 147 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-france-2017_eco_surveys-fra-2017-en> ISBN 978-92-64-27840-0. ISSN 1995-3178. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]