Výsledky vyhľadávania

 1. CHANDOGA, Roman. EFSI ako možný nástroj podpory konvergencie. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, marec 2017, roč. 1, č. 3, s. 21-23.
  článok

  článok


 2. BURYAN, Šimon. Environmentální aspekty podnikových investic a jejich hodnocení. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 64-73.
  článok

  článok


 3. JIRÁSEK, Jiří. Expanze doplňuje komerční úvěr a usnadňuje rozvoj malých a středních podniků. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 8, s. 30-31.
  článok

  článok


 4. FIĽA, Milan - KRIŠTOFÍK, Peter. Investičná pomoc ako nástroj externého spolufinancovania investičných projektov v podnikoch na Slovensku. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 3, s. 6-12.
  článok

  článok


 5. JANKELOVÁ, Nadežda - JAŠKA, Juraj. Manažment bioodpadu v samospráve v kontexte energetickej krízy. Recenzenti: Miroslav Grznár, Elena Šúbertová. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2016. 126 s. [6,80 AH]. VEGA 1/0316/14. ISBN 978-80-263-1072-3.

 6. HAVIER, Jan - JANČOVIČOVÁ, Monika - SIVÁKOVÁ, Bernadeta. Methods of valuation of investment projects. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 307-315 CD-ROM. VEGA 1/0857/16 (50%), VEGA 1/0784/15 (50%).
  článok

  článok


 7. VIDOVÁ, Jarmila. Finannčné nástroje Európskej únie na podporu investičných aktivít malých a stredných podnikov. In Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy. medzinárodná vedecká konferencia. Investovanie v Európe – súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Banská Bystrica, 8. november 2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1144-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0810/15.
  článok

  článok


 8. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Metóda priemernej výnosnosti investície ako nástroj hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičného projektu. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2016 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác : vedecký seminár na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 7.11.2016, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4334-7, s. 17-20 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. VĚTROVEC, Vladislav. Výstavba jaderných elektráren v Evropě. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2016. ISSN 1802-4599, 2016, roč. 10, č. 3, s. 68-71.
  článok

  článok


 10. NÉMETHOVÁ, Mojmíra. Kde chcú bývať firmy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 19-21.
  článok

  článok