Výsledky vyhľadávania

 1. MORONG, Stanislav. Ekonomický vývoj a regulačné nástroje krízového manažmentu. In Manažment, teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Liptovský Mikuláš, 28.-30. septembra 2011 [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. ISBN 978-80-8040-427-7, s. 239-245.
  článok

  článok


 2. HAMPL, Mojmír. Projektovanie regulačného neúspechu : úrad dohľadu nad finančným trhom EÚ - rozhodovanie bez zodpovednosti. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Máj, s. 34-35. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114110/GW-05-2010-nahlad-FINAL.pdf>
  článok

  článok


 3. MESÁROŠ, František. Budovanie systému riadenia nákladov na stavebné procesy s využitím controllingu. In Ekonomika a manažment podniku : časopis pre ekonomickú teóriu a prax = journal for economic theory an practice. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2006. ISSN 1336-4103, 2006, č. 1, s. 32-48.
  článok

  článok


 4. HÄUSER, Stanislav. Strategické procesní řízení. In Moderní řízení : výběr manažerského know how pro vedoucí pracovníky, podnikatele, konzultanty, lektory, pedagogy, studenty. - Praha : Economia, 2001. ISSN 0026-8720, 2001, roč. 36, č. 6, s. 54-55.
  článok

  článok