Výsledky vyhľadávania

 1. PÓLYA, Attila. Zmeny v oblasti poskytovania internetových balíkov k hlasovým mobilným paušálom na slovenskom trhu. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 20.-21.10.2017, Skalica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4443-6, s. 50-54 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. MATUSKÝ, Tomáš. Accounting of cryptocurrencies. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 313-321 online.
  článok

  článok


 3. MORONG, Stanislav. Ekonomický vývoj a regulačné nástroje krízového manažmentu. In Manažment, teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Liptovský Mikuláš, 28.-30. septembra 2011 [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. ISBN 978-80-8040-427-7, s. 239-245.
  článok

  článok


 4. HAMPL, Mojmír. Projektovanie regulačného neúspechu : úrad dohľadu nad finančným trhom EÚ - rozhodovanie bez zodpovednosti. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Máj, s. 34-35. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114110/GW-05-2010-nahlad-FINAL.pdf>
  článok

  článok


 5. MESÁROŠ, František. Budovanie systému riadenia nákladov na stavebné procesy s využitím controllingu. In Ekonomika a manažment podniku : časopis pre ekonomickú teóriu a prax = journal for economic theory an practice. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2006. ISSN 1336-4103, 2006, č. 1, s. 32-48.
  článok

  článok


 6. HÄUSER, Stanislav. Strategické procesní řízení. In Moderní řízení : výběr manažerského know how pro vedoucí pracovníky, podnikatele, konzultanty, lektory, pedagogy, studenty. - Praha : Economia, 2001. ISSN 0026-8720, 2001, roč. 36, č. 6, s. 54-55.
  článok

  článok