Výsledky vyhľadávania

 1. MALEGA, Peter - TOMKOVÁ, Adriana. Audit procesov – nevyhnutnosť v rámci fungovania podniku. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2020. ISSN 1337-7094, 2020, č. 41, s. 18-23.
  článok

  článok

 2. DANESHJO, Naqibullah. Manažérstvo inovácii. Recenzenti: Vojtech Dirner, Milan Majerník. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. [102 s.] [5,1 AH]. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-971555-6-8.
 3. Przedsiębiorstwo i rynek. Recenzenci: Andrzej Miszczuk, Wojciech Misztal. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 140 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-367-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Invention Process Modelling to Assess Innovation Performance. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 213-219. I-18-109-00.
  článok

  článok

 5. DUPAĽ, Andrej - MELICH, Pavel. Využitie poznatkov procesného a znalostného manažmentu (Process and Knowledge Management) v integrácii logistického reťazca podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 117-126 online.
  článok

  článok

 6. KŘIBÍKOVÁ, Pavlína - POCZATKOVÁ, Blanka. Naplnění teoretických kritérií procesní organizační struktury v praxi. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 260-268.
  článok

  článok

 7. MALEGA, Peter. Process Management - Step in the Right Direction. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2019. ISSN 2344-2409, 2019, no. 18, s. 8-13.
  článok

  článok

 8. RICHNÁK, Patrik - FRANKOVÁ, Dominika. Vybrané logistické procesy v slovenskom podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 2, s. 32-39 online. I-19-104-00.
  článok

  článok

 9. KICOVÁ, Marianna. Enterprise’s Process Innovations in the Context of Enterprise’s Financial Performance. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2019. ISSN 2334-6191, 2019, vol. 24, no. 3, pp. 3-13 online.
  článok

  článok

 10. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Procesný manažment a jeho podpora prostredníctvom IKT. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 1017-1024 online.
  článok

  článok