Výsledky vyhľadávania

 1. The Geneva Papers on Risk and Insurance : Issues and Practice. London : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1018-5895. Dostupné na : www.genevaassociation.org
  časopis

  časopis


 2. TURČANOVÁ, Zuzana. Kľúčové funkcie v režime Solventnosť II. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Apríl 2017, roč. 25, č. 2, s. 27-29.
  článok

  článok


 3. OLÁH, Michal - ŠIDELSKÝ, Ľubomír. Predpoklady na väčšie zainteresovanie manažmentu pri riešení riadenia. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 53-65.
  článok

  článok


 4. KATRÍKOVÁ, Daniela. Režim dohľadu a systém správy a riadenia poisťovní podľa Solvency II. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 38-49 online.
  článok

  článok


 5. MAJTÁNOVÁ, Anna - MARCINECH, Patrik. Rebalancing of investment portfolios of insurers under Solvency II. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 1, s. 25-44. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok


 6. GVOZDJÁK, Vladimír. Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 7. ZVARÍKOVÁ, Katarína - SPUCHĽÁKOVÁ, Erika - SOPKOVÁ, Gabriela. International comparison of the relevant variables in the chosen bankruptcy models used in the risk management. - Registrovaný: Web of Science. In Oeconomia Copernicana. - Poland : Nicolaus Copernicus University, 2017. ISSN 2353-1827, 2017, vol. 8, no.1, pp. 143-155 online. APVV-14-084.
  článok

  článok


 8. ZORN, Daniel - MARKOVIČ, Peter. Die Steuerung von Unternehmensrisiken durch den Einsatz von Finanzinstrumenten. In Wissenschaft und Forschung 2017 : Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge zur Forschung. - Berlin : Uni-edition, 2017. ISBN 978-3-944072-90-6, s. 141-156. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 9. GRISÁKOVÁ, Nora. Big data a riadenie rizík. In Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4397-2, s. 17-21 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok


 10. KOUKAL, Pavel. Antitrust compliance due diligence & audits v praxi soutěžní compliance. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2017. ISSN 1804-1183, 2017, č. 1, s. 22-24.
  článok

  článok