Výsledky vyhľadávania

 1. KRÍŽKOVÁ, Alena. Rozdíl v odměňování žen a mužů a rodičovství. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 3, s. 19-25.
  článok

  článok

 2. RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Determinanty pracovných príjmov v SR. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. ISSN 1336-9105, 2013, roč. 8, č. 1, s. 53-61 online. ITMS 26240120032. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168129/casopis 01-2013 (1).pdf>
  článok

  článok

 3. ŠTÍGELOVÁ, Miroslava. Správne odmeňovanie ťahá firmu dopredu. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 10, s. 12-15.
  článok

  článok

 4. Čo sa mení v Zákonníku práce. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2007. ISSN 1335-0684, 16. augusta 2007, č. 33, s. 37.
  článok

  článok

 5. KUDLÁČEK, Ladislav. Jak zajistit spravedlivou mzdu? In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2007. ISSN 0026-8720, Leden 2007, roč. 42, č. 1, s. 41-43.
  článok

  článok

 6. HÚSKOVÁ, Miroslava. Rovnaké zaobchádzanie v pozornosti Európskej únie. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2004. ISSN 1335-4701, 16.-18. júla 2004, roč. 12, č. 137, s. 17.
  článok

  článok

 7. FUCHS, Miroslav. Rovné příležitosti pro muže a ženy. In Sociální politika : Měsíčník Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. ISSN 0049-0962, 1998, roč. 24, č. 9, s. 3-5.
  článok

  článok

 8. KYJACOVÁ, Ľubomíra. Rovnoprávnosť žien a mužov v právnej úprave vybraných vyspelých štátov. In Práca a sociálna politika : odborno-metodický mesačník pre otázky zamestnanosti, trhu práce, sociálnych vecí a rodiny. - Bratislava : Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, 1997. ISSN 1210-5643, 1997, roč. 5, č. 1-2, s. 30-31.
  článok

  článok