Výsledky vyhľadávania

 1. SIRŮČEK, Pavel - DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Nobel Prize Laureate in Economics 2017. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 1, s. 67-72.
  článok

  článok


 2. TVARONAVOČIENÉ, Manuela - RAZMINIENĖ, Kristina. Towards Competitive Regional Development Through Clusters: Approaches to Their Performance Evaluation. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 4, pp. 133-147.
  článok

  článok


 3. VAVREK, Roman - NOVOTNÁ, Jitka. Využití vícekriteriálního rozhodování v rozhodování procesu zákazníka. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 1, s. 68-75.
  článok

  článok


 4. KITA, Pavol et al. Impact of consumer P preferences on food chain choice: an empirical study of consumers in Bratislava. - Registrovaný: Scopus. In Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : international scientific journal. - Brno : [Mendel University Press], 2017. ISSN 1211-8516, 2017, vol. 65, no. 1, pp. 293–298.
  článok

  článok


 5. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MENDELOVÁ, Veronika. Hodnotenie lyžiarskych stredísk na Slovensku. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 82-87 online.
  článok

  článok


 6. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. The Evaluation of Slovak and Polish SKI resorts using the multicriteria decision analysis. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 1337-6020, 2017, vol. 10, no. 2, s. 15-22 online.
  článok

  článok


 7. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Rozhodovacia analýza výstavby nemocnice novej generácie. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2017 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy I. : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác : Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 6.-12.11.2017, Košice. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4453-5, s. 78-84 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Vybrané ukazovatele finančnej analýzy „ex ante“ a ich aplikácia v slovenských podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 189-195 CD-ROM. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 9. STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek - RAGÁNYOVÁ, Veronika. Selection of term deposit in Slovak Republic according to predefined criteria using the topsis method. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 123-130 CD-ROM. I-16-110-00.
  článok

  článok


 10. FERANECOVÁ, Adela et al. Selecting the savings account in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2016, vol. 14, no. 4, pp. 8-16 online.
  článok

  článok