Výsledky vyhľadávania

 1. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Idioms and Their Semantic Interpretation. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, pp. 219-229 online.
  článok

  článok

 2. DÉMUTH, Andrej. K problematike geometrizovania krásy a estetických pojmov. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 2, s. 121-132.
  článok

  článok

 3. GAHÉR, František et al. Otvorená textúra pojmov a pravidiel - voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 4, s. 309-323.
  článok

  článok

 4. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Business and Law Vocabulary Acquisition in the ESP Classroom. - Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2020, no. 14, pp. 56-65 online. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok

 5. MAIEROVÁ, Eva. Idioms in Newspaper Articles Focusing on Macroeconomic News. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 83-90 CD ROM.
  článok

  článok

 6. MAREKOVÁ, Lucia - BEŇUŠ, Štefan. Slovak ‘No’ and Its Pragmatic Meanings and Functions in Relation to Prosody. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, issue 1, pp. 1-14.
  článok

  článok

 7. ZIBIN, Aseel - ALTAKHAINEH, Abdel Rahman Mitib - HUSSEIN, Elham T. On the Comprehension of Metonymical Expressions by Arabic-Speaking EFL Learners: A Cognitive Linguistic Approach. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, issue 1, pp. 45-61.
  článok

  článok

 8. FILANOVÁ, Jana - ONDRÁŠOVÁ, Iveta - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Quality Evaluation of Audio and Video Signals in Videoconferences. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Polytechnica Hungarica : Journal of Applied Sciences. - Budapest : Budapest University of Technology and Economics. ISSN 1785-8860, 2020, vol. 17, no. 7, pp. 89-108 online.
  článok

  článok

 9. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - SPIŠIAKOVÁ, Andrea. Štruktúrno-sémantické frazeologické modifikácie v slovenskom a ruskom mediálnom texte. - Registrovaný: Scopus. In Slavica Slovaca : [interdisciplinárny slavistický časopis na Slovensku]. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. ISSN 1336-2364, 2020, roč. 55, č. 2, s. 211-222 online. VEGA 2/0067/18.
  článok

  článok

 10. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Idiomatic Language Acquisition. In Molodjož i nauka. meždunarodnaja molodežnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodjož i nauka : slovo, tekst, ličnosť. - Uľjanovsk : UlGPU, 2020. ISBN 978-5-907216-28-0, s. 3-10 online. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok