Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : daňová teória a politika I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 176 s. [7,96 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-8168-646-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. PONCAROVÁ, Alena. Komparácia daňových sústav Českej republiky a Slovenskej republiky s dôrazom na dôchodkové dane : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2016. 172 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. VAVROVÁ, Katarína. Efektívnosť daňovej správy a daňové ukazovatele v krajinách EÚ. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 156-161. KEGA 041EU-4/2015.
  článok

  článok


 4. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Vállalati gazdaságtan a kereskedelmi akadémia 2. osztálya számára. Lektorovali: Eva Glatzová ... [et al.]. 2. [aktual. a preprac.] vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 255 s. [12,75 AH]. ISBN 978-80-10-03028-6.

 5. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika pre 2. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová ... [et al.]. 4. aktual. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 254 s. [12,75 AH]. ISBN 978-80-10-03021-7.

 6. BURÁK, Emil. Daňovopragmatický. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 6, s. 28-37.
  článok

  článok


 7. DUBROVINA, Nadiya et al. The Study of taxation structure by level of government in the EU countries. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, pp. 231-239 online.
  článok

  článok


 8. KOČKOVIČOVÁ, Jana. Evolution of tax evasion in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 210-216 online. VEGA 1/0238/13.
  článok

  článok


 9. PÉLIOVÁ, Jana. Experimental investigation of factors influencing the willingness to pay taxes. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 228-232 online. VEGA /0964/15.
  článok

  článok


 10. KAJANOVÁ, Jana. Vývoj priamych daní na Slovensku. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2015. ISSN 1338-5127, 2015, roč. 7, č. 1, s. 17-26. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0204552/1_2015.pdf>
  článok

  článok