Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie od dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2018. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 9, s. 15-23.
  článok

  článok


 2. MIŠA, Dominik - GÁLIK, Róbert. Balíky dronmi? Možno aj u nás! In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 2, s. 8-11.
  článok

  článok


 3. NOVOTNÝ, Radek. Pošty vstupují do globálního on-line byznysu. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 11, s. 14-15.
  článok

  článok


 4. Na expedici čtyři minuty od objednání. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 11, s. 10-13.
  článok

  článok


 5. GEMBALOVÁ, Veronika. Doručovatelia v Slovenskej republike. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 2, s. 52-62.
  článok

  článok


 6. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Zelená pošta - posielajte a prijímajte poštu bez chodenia na poštu. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 184-186. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 7. JANTOŠOVÁ, Lucia - BRAUNOVÁ, Mária. Liberalization process of postal services and its consequences for Slovakia. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 401-410 CD-ROM. VEGA 1/0844/15 (50%).
  článok

  článok


 8. GOTTWALD, Dalibor - ŠVADLENKA, Libor - LEJSKOVÁ, Pavla. Hodnocení intelektuálního kapitálu v procesu liberalizace poštovního trhu. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934, 2015, č. 2, s. 1-14.
  článok

  článok


 9. FURDOVÁ, Lucia. Doručovanie balíkov v podmienkach Európskej únie so zameraním sa na elektronický obchod. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 78-89 CD-ROM. PMVP I-14-109-00.
  článok

  článok


 10. JANTOŠOVÁ, Lucia. Formy konkurencie na trhu a spôsoby jej regulácie so zameraním na reguláciu poštových služieb. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza IV. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4020-9, s. 49-59 CD-ROM. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok