Výsledky vyhľadávania

 1. HOLUB, Dušan. [Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Komentár.]. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. ISSN 1339-3995, 2021, roč. 9, č. 1, s. 130-131 online. Recenzia na: Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve : komentár / Andrea Slezáková / Jana Šimonová Peter Jedinák a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš, Silvia Gribová, Gabriela Majerčíková, Peter Pénzeš. 1.vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0193-2.
  článok

  článok

 2. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Distribučná sieť subordinovaných subjektov, jej tvorba a udržanie ako know-how samostatného finančného agenta. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 2, s. 26-31 online. APVV-16-0553.
  článok

  článok

 3. SLEZÁKOVÁ, Andrea - JEDINÁK, Peter. Cross-Border Financial Intermediation in the European Union, Slovakia and Czech Republic. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 218-228 online. APVV-16-0553.
  článok

  článok

 4. STANLEY, Renáta. Uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri jednoúčelových poukazoch a ich účtovné zobrazenie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 120-133 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 5. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Zoznam klientov ako predmet obchodného tajomstva samostatného finančného agenta. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 2, s. 141-149 online. APVV-16-0553.
  článok

  článok

 6. SIVÁK, Rudolf - GOLHA, Peter. Regulácia a riadenie rizík v bankách v období rastúcej konkurencie z mimo bankového sektora. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 3, s. 220-249 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 7. DEMBELE, Alou et al. Intermediaries and Asymmetric Pricing: Evidence From the Market of Local Millet in Mali. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. ISSN 1336-9261, 2020, vol. 23, no. 1, pp. 3-12.
  článok

  článok

 8. JÍNĚ, Tomáš - BARTON, Ondřej - VACULA, Ján. Opatření EIOPA v souvislosti s dopadem COVID-19 na pojišťovnický sektor. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 2, s. 9-11.
  článok

  článok

 9. MIČUDOVÁ, Tatiana. Stravovanie zamestnancov v čase koronavírusu. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 4, s. 25-28.
  článok

  článok

 10. GOLHA, Peter. Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-12 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok