Výsledky vyhľadávania

 1. BABIN, Igor Ivanovich - VAKARYUK, Lyudmila Vasylivna. Features of Legal Regulation of Tax Incentives for Small Business in Post-socialist Countries. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. ISSN 1339-5467, 2018, roč. 6, č. 1, s. 21-40.
  článok

  článok


 2. VIDOVÁ, Michaela. Uplatňovanie investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 13, s. 33-70.
  článok

  článok


 3. RUTECKA GÓRA, Joanna - VOSTATEK, Jaroslav. Extending pension coverage: Tax versus non-tax incentives. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISSN 1802-792X, 2018, vol. 12, no. 2, s. 107-124.
  článok

  článok


 4. MIHÓKOVÁ, Lucia - ANDREJOVSKÁ, Alena - MARTINKOVÁ, Slavomíra. Daňová konkurencieschopnosť členských krajín Európskej únie v kontexte korporátneho zdanenia. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 5, s. 588-608.
  článok

  článok


 5. VAVROVÁ, Katarína - BIKÁR, Miloš. Daňové stimuly ako behaviorálny efekt pri motivácii podnikov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 1067-1076 online. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 6. TSITOURAS, Antonis et al. International Trade and Foreign Direct Investment As Growth Stimulators in Transition Economies: Does the Impact of Institutional Factors Matter? In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 4, p. 148-170.
  článok

  článok


 7. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - RUČINSKÝ, Rastislav. Foreign direct investments and forms of investment aid. - Registrovaný: Web of Science. In ISCOBEMM 2017. International scientific conference of business economics, management and marketing. ISCOBEMM 2017 : proceedings of the [2nd] international scientific conference of business economics, management and marketing : may 25 - 26, 2017, Zaječí, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8714-9, pp. 29-35 online. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok


 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - RUČINSKÝ, Rastislav. Provision of investment aid in Slovak Republic. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 11-15 CD-ROM. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok


 9. ĎURINOVÁ, Ivona. Daňové stimuly v oblasti výskumu a vývoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 133-141 CD-ROM. VEGA 1/0184/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 10. DARMO, Ľubomír. Je investičný stimul nástrojom podpory inovačnej aktivity? In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok