Výsledky vyhľadávania

 1. DARMO, Ľubomír. Je investičný stimul nástrojom podpory inovačnej aktivity? In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - RUČINSKÝ, Rastislav. Provision of investment aid in Slovak Republic. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 11-15 CD-ROM. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok


 3. TSITOURAS, Antonis et al. International Trade and Foreign Direct Investment As Growth Stimulators in Transition Economies: Does the Impact of Institutional Factors Matter? In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 4, p. 148-170.
  článok

  článok


 4. ĎURINOVÁ, Ivona. Daňové stimuly v oblasti výskumu a vývoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 133-141 CD-ROM. VEGA 1/0184/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 5. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - RUČINSKÝ, Rastislav. Foreign direct investments and forms of investment aid. - Registrovaný: Web of Science. In ISCOBEMM 2017. International scientific conference of business economics, management and marketing. ISCOBEMM 2017 : proceedings of the [2nd] international scientific conference of business economics, management and marketing : may 25 - 26, 2017, Zaječí, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8714-9, pp. 29-35 online. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok


 6. VU, Hoang Duong. Technical efficiency of FDI firms in the Vietnamese manufacturing sector. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 3, s. 205-230.
  článok

  článok


 7. BAŠTINCOVÁ, Anna. Financial support for research and development as a tool for sustainability of the enterprise in the Slovak Republic. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 27-34 CD ROM. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok


 8. VAVROVÁ, Katarína. Incentives in tax management of a company. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 1070-1077 CD-ROM. KEGA 041EU-4/2015.
  článok

  článok


 9. SCHULTZOVÁ, Anna. Daňové stimuly poskytované na podporu vzdelávania vo vybraných štátoch EÚ. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 121-130 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 10. DARMO, Ľubomír. Poskytovanie investičných stimulov v Slovenskej republike: regionálny pohľad. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 48-63 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok