Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTOFOVÁ, Lenka - CZART, Paweł. Zhodnotenie prínosov a rizík zavádzania inovácií do spoločnosti. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 110-127.
  článok

  článok

 2. KOVÁČIK, Vladimír. Implementation of Smart Specialisation Strategy: the Case of Slovakia. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 78-89.
  článok

  článok

 3. DUPAĽ, Andrej. Novšie parametre a dispozícia rozvojového manažmentu výroby a logistiky v podnikaní. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 163-169 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 4. Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/> ISSN 1337-7094.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni. 4x ročne. Dostupné na : <www.fek.zcu.cz/tvp> ISSN 1805-0603.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. DANESHJO, Naqibullah. Manažérstvo inovácii. Recenzenti: Vojtech Dirner, Milan Majerník. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. [102 s.] [5,1 AH]. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-971555-6-8.
 7. ZAMBOROVÁ, Katarína. Mobilné aplikácie na čítanie ako súčasť výučby odborného anglického jazyka na VŠ na Slovensku. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VII : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISBN 978-80-228-3233-5, s. 382-388 online.
  článok

  článok

 8. GRISÁKOVÁ, Nora - KUFELOVÁ, Iveta - ŠTETKA, Peter. Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku. Recenzenti: Daniela Rybárová, Alena Trsťanská. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 75 s. [5,46 AH]. VEGA 1/0646/20. ISBN 978-80-7556-077-3.
 9. CHOMOVÁ, Katarína. A Typology of Sustainability Innovations. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 17-24 online.
  článok

  článok

 10. ACHENBACH, Peter - DUBCOVÁ, Gabriela. Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production in Terms of Impact on Business Performance and Competitiveness – the Contribution of CSR Within SMEs in Creating Welfare for Today's Stakeholders and Future Generations. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 8-22 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok