Výsledky vyhľadávania

 1. Accounting in Europe. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group. 2x ročne. ISSN 1744-9480
  časopis

  časopis


 2. LÁTEČKOVÁ, Anna - BIGASOVÁ, Zuzana - BOLEK, Vladimír. Specific characteristics of accounting information for business management. In Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics [elektronický zdroj]. - [s.l.] : IBIMA Publishing, 2017. ISSN 2169-0367, 2017, vol. 2017, pp. 1-10 online.
  článok

  článok


 3. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká účtovnej a daňovej analýzy. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových, platových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-9377, 29. apríl 2016, roč. 10, č. 4, s. 4-5.
  článok

  článok


 4. KORDOŠOVÁ, Alena. Zmeny v postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky od 1. januára 2016. In Online spravodajca vo verejnej správe. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-8185, 30. január 2016, č. 1, s. [1-3] online.
  článok

  článok


 5. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana. Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku vo vybranom podniku. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2016 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác : vedecký seminár na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 7.11.2016, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4334-7, s. 58-62 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. MANOVÁ, Eva. Modely pre oceňovanie majetku reálnou hodnotou. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2016 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác : vedecký seminár na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 7.11.2016, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4334-7, s. 53-57 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. KRŠEKOVÁ, Marianna. Oceňovanie zložiek účtovnej závierky podniku v kontexte uplatňovania účtovných zásad. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2016 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác : vedecký seminár na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 7.11.2016, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4334-7, s. 41-47 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 8. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Predslov. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 3-5. VEGA 1/0122/14 (2014-2016).
  článok

  článok


 9. KRŠEKOVÁ, Marianna. Oceňovanie majetku a záväzkov podľa Koncepčného rámca a jeho vplyv na finančnú situáciu subjektov verejného sektora. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 61-65. VEGA 1/0512/16 ( 2016-2018).
  článok

  článok


 10. KORDOŠOVÁ, Alena. Navrhované zmeny v postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky od 1. januára 2016. In Online spravodajca vo verejnej správe. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-8185, 13. december 2015, č. 12, s. [1-3] online.
  článok

  článok