Výsledky vyhľadávania

 1. Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy : scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný vo Web of Science, Registrovaný v SCOPUS. Prague : University of Economics. 6x ročne. ISSN 1210-0455. Dostupné na : http://www.vse.cz/pep/
  časopis

  časopis


 2. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Registrovaný v Current Contents Connect, Registrovaný vo Web of Science, Registrovaný v SCOPUS, Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0013-3035. Dostupné na : http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis
  časopis

  časopis


 3. Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Registrovaný: SCOPUS, Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica. 6x ročne. Dostupné na : <http://www.vse.cz/polek> ISSN 2336-8225.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 4. European Economic Review. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: SCOPUS. Amsterdam : Elsevier Science. 8x ročne. ISSN 0014-2921. Dostupné na : http://www.elsevier.com/locate/eer
  časopis

  časopis


 5. Journal of Economic Theory. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: SCOPUS. New York : Elsevier. 6x ročne. ISSN 0022-0531
  časopis

  časopis


 6. Alternatives économiques. Quétigny : Alternatives Economiques. iná periodicita. ISSN 0247-3739. Dostupné na : https://www.alternatives-economiques.fr/projet-dalternatives-economiques-070720168677.html
  časopis

  časopis


 7. Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola ekonomická. 6x ročne. ISSN 0032-3233. Dostupné na : http://www.vse.cz/polek
  časopis

  časopis


 8. KUPKOVIČ, Patrik. Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 1, s. 62-81. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 9. LISÝ, Ján. Alternative approaches to fiscal and monetary policy in the course of the economic cycle. In Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017). international conference. Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017) : proceedings of 7th international conference : Saint-Petersburg, Russia, 18-19 May 2017. - Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University, 2017, pp. 291-293. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 10. ČAS, Marcel. The Political economy of the development of advanced capitalism. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 2, s. 105-113.
  článok

  článok