Výsledky vyhľadávania

 1. KREHEĽ, Radoslav et al. Technical and Economic Description of the Research on a Measuring Device for Continuous Measurement of the Diameter and Vibration of the Workpiece During the Machining Process. In Advances in Materials Science and Engineering. - London : Hindawi Limited. ISSN 1687-8442, 2021, no. 12, pp. [1-9] online. ITMS 26220220063, VEGA 1/0051/20, KEGA 004TUKE-4/2020, KEGA 038TUKE-4/2021.
  článok

  článok

 2. BIELA, Alexandra. Zelená výroba ako súčasť rozvojového manažmentu výroby. In Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4858-8, s. 34-42 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 3. MIHÁLIKOVÁ, Veronika - JESNÝ, Martin. Inovácie musia slúžiť firme aj zákazníkovi. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2020. ISSN 1336-9857, Dec 2019-Jan 2020, roč. 14, č. 1, s. 26-29.
  článok

  článok

 4. ZIMOVÁ, Magdaléna - MATĚJŮ, Ladislava. Oběhové hospodářství a zdraví. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-3].
  článok

  článok

 5. PORUBANOVÁ, Klaudia - BIELA, Alexandra. Zvýšenie efektivity výrobného procesu implementovaním novej výrobnej technológie. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 434-444 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 6. IVANOVA, Alla S. et al. The Strategic Management in Terms of an Enterprise’s Technological Development. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. ISSN 1804-1728, 2019, no. 4, s. 40-56.
  článok

  článok

 7. PACHMANN, Ales. Water and Migration Crises – Atmospheric Water Generators and Vortex Engines As Potential Solution. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 61-68.
  článok

  článok

 8. SEMINSKÝ, Jaroslav. From history of metallurgy and metal processing in context of Slovak history of technology. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 81–83 online. KEGA 054TUKE-4/2016.
  článok

  článok

 9. PAČAIOVÁ, Hana et al. Measuring the qualitative factors on copper wire surface. In Measurement : Journal of the International Measurement Confederation. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1873-412X, 2017, vol. 109, pp. 359-365.
  článok

  článok

 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Slovenský potravinársky priemysel, jeho podpora a koncepcia rozvoja na obdobie rokov 2014 – 2020. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : spoločenská poľnohospodárska politika EÚ. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 17-23 [7,34 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok