Výsledky vyhľadávania

 1. BRONČEK, Juraj. Ingerencia expanzie čínskej ekonomiky prostredníctvom novej Hodvábnej cesty pri internacionalizácii renminbi. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 35-43. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 2. RADOVANOV, Boris - MARCIKIĆ, Aleksandra. Bootstrap Testing of Trading Strategies in Emerging Balkan Stock Markets. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 4, pp. 103-119.
  článok

  článok


 3. PUCHALSKA, Katarzyna. Analysis of Key Success Factors of Companies With Foreign Capital in Selected Markets. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 4, [p. 12-16].
  článok

  článok


 4. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha


 5. HRVOĽOVÁ, Božena. Odhad nákladov kapitálu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 240-250 CD-ROM. VEGA 1/404/16.
  článok

  článok


 6. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Počet ex. : 55, z toho voľných 40, prezenčne 4]

 7. SULEJMANI, Dagmar. Vznik kapitálového trhu únie. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [661-667] CD-ROM.
  článok

  článok


 8. HARTMAN, Ondřej. Forex, největší trh v rámci finančního systému. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 6, s. 38-39.
  článok

  článok


 9. STEHLÍKOVÁ, Beáta et al. International business IV : selected readings from international statistics and management. Volume 1. Reviewers: Juraj Sipko, Soňa Supeková. 1st ed. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 162 s. [8,67 AH]. ITMS NFP26140230012. ISBN 978-80-89731-17-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. Vedecký a odborný workshop. Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 14. február 2013 [elektronický zdroj]. Editori Ján Lisý, Ivana Lennerová, Marián Vongrej ; recenzenti Kajetana Hontyová, Martin Šustr. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [160 s., 6,14 AH]. ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-3581-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha