Výsledky vyhľadávania

 1. HRVOĽOVÁ, Božena. Odhad nákladov kapitálu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s.240-250. VEGA 1/404/16.
  článok

  článok


 2. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha


 3. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Počet ex. : 55, z toho voľných 3, prezenčne 4]

 4. HARTMAN, Ondřej. Forex, největší trh v rámci finančního systému. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 6, s. 38-39.
  článok

  článok


 5. SULEJMANI, Dagmar. Vznik kapitálového trhu únie. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [661-667] CD-ROM.
  článok

  článok


 6. STEHLÍKOVÁ, Beáta et al. International business IV : selected readings from international statistics and management. Volume 1. Reviewers: Juraj Sipko, Soňa Supeková. 1st ed. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 162 s. [8,67 AH]. ITMS NFP26140230012. ISBN 978-80-89731-17-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KMEŤKO, Miroslav. Fundamentálne údaje spoločnosti a reakcia trhu. In Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0004/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3781-0, s. 132-134. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok


 8. MALÁ, Hana. Problémy legislativního rámce evropského trhu s cennými papíry. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 358-368, CD-ROM.
  článok

  článok


 9. Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. Vedecký a odborný workshop. Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 14. február 2013 [elektronický zdroj]. Editori Ján Lisý, Ivana Lennerová, Marián Vongrej ; recenzenti Kajetana Hontyová, Martin Šustr. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [160 s., 6,14 AH]. ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-3581-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. Vedecký a odborný workshop. Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013 [elektronický zdroj]. Editori Ján Lisý, Ivana Lennerová, Marián Vongrej ; recenzenti Kajetana Hontyová, Martin Šustr. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [290 s., 13,49 AH]. ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-3682-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha