Výsledky vyhľadávania

 1. BROCKOVÁ, Katarína. [Teória medzinárodných vzťahov]. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 98-100. Recenzia na: Teória medzinárodných vzťahov / František Škvrnda - Ľubomír Čech - Rudolf Kucharčík ; recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. - ISBN 978-80-225-4790-1.
  článok

  článok

 2. BELANOVÁ, Katarína. [Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov. (Capital Structure of Corporate Entities.)]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 4, s. 469-470 online. Recenzia na: Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov / Rudolf Sivák a kolektív ; recenzovali: Katarína Belanová, Miloš Hofreiter. 1. vydanie. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-23-2.
  článok

  článok

 3. KOTLEBOVÁ, Eva. [Regresná a korelačná analýza s aplikáciami v softvéri SAS]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 2, s. 77-78 online. Recenzia na: Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS / Erik Šoltés ; recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2019. - ISBN 978-80-89962-38-9.
  článok

  článok

 4. ŠOLTÉS, Erik. [Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami v softvéri SAS]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 3, s. 87-89. Recenzia na: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami v softvéri SAS / Mária Vojtková, Iveta Stankovičová ; recenzovali: Hana Řezánková, Jana Ficová-Bílešová. 2. doplnené a prepracované vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2020. - ISBN 978-80-89962-58-7.
  článok

  článok

 5. SPIŠIAKOVÁ, Mária. [Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 1, s. 128-129 online. Recenzia na: Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny / Vertanová Silvia. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - ISBN 978-80-223-4674-0.
  článok

  článok

 6. KUNOVSKÁ, Ingrid. Učebnica a mediálny text ako didaktické prostriedky. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 63-69 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. GAŠOVÁ, Zuzana. [Wissenschaftliches Schreiben]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 16, s. 87-88. Recenzia na: Wissenschaftliches Schreiben / Katarína Seresová ; Gutachter: Jana Rakšányiová, Zuzana Gašová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - ISBN 978-80-225-4547-1.
  článok

  článok

 8. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Poistná štatistika]. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 2, s. 115 online. Recenzia na: Poistná štatistika / Eva Kotlebová a kolektív ; recenzenti: Ľudovít Pinda, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. - ISBN 978-80-225-4629-4.
  článok

  článok

 9. HELMOVÁ, Milena. Förderung der Fähigkeit zur Konfliktlösung durch kooperatives Lernen am Beispiel des Universitätsskripts „Interkulturelle Verhandlungen: Strategien, Methoden und Konzepte der Problembewältigung“. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 97-106.
  článok

  článok

 10. SERESOVÁ, Katarína. [Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft]. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 2, s. 75 online. Recenzia na: Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft / Zuzana Kočišová, Magdaléna Paté ; recenzenti: Richard Hahn, Eva Ondrčková. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - ISBN 978-80-225-4510-5.
  článok

  článok