Výsledky vyhľadávania

 1. KUNOVSKÁ, Ingrid. Učebnica a mediálny text ako didaktické prostriedky. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 63-69 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. HELMOVÁ, Milena. Förderung der Fähigkeit zur Konfliktlösung durch kooperatives Lernen am Beispiel des Universitätsskripts „Interkulturelle Verhandlungen: Strategien, Methoden und Konzepte der Problembewältigung“. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 97-106.
  článok

  článok

 3. SERESOVÁ, Katarína. [Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft]. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 2, s. 75 online. Recenzia na: Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft / Zuzana Kočišová, Magdaléna Paté ; recenzenti: Richard Hahn, Eva Ondrčková. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - ISBN 978-80-225-4510-5.
  článok

  článok

 4. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Dudáš, T. 2017. Svetová ekonomika. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 1, s. 72-75 online. Recenzia na: Svetová ekonomika / Tomáš Dudáš a kolektív ; recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4352-1.
  článok

  článok

 5. FECENKO, Jozef. Polynomické asymptoty. In [Odborné práce Katedry matematiky a aktuárstva]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 2017, s. 1-6 [5,01 NS] online.
  článok

  článok

 6. PÁLEŠ, Michal. Niektoré užitočné príkazy jazyka R pri manipulácii s údajmi. In [Odborné práce Katedry matematiky a aktuárstva]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 2017, s. 1-27 [14,17 NS] online. Dostupné na : <https://fhi.euba.sk/katedry/katedra-matematiky-a-aktuarstva/veda-a-vyskum#odborne-prace>
  článok

  článok

 7. SERESOVÁ, Katarína - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Výskum akademickej komunikácie so zameraním na akademické písanie. In Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4434-4, s. 7-43 [2,27 AH] online.
  článok

  článok

 8. ŠKRINIAR, Pavel. [Medzinárodný finančný manažment]. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 113-114 CD-ROM. Recenzia na: Medzinárodný finančný manažment / Miloš Bikár, Miroslav Kmeťko, Anna Polednáková ; recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - ISBN 978-80-225-4254-8.
  článok

  článok

 9. SZÉHEROVÁ, Eva. Výskumný projekt ako východisko pre tvorbu cudzojazyčnej učebnice – „Vedecký jazyk v univerzitnom prostredí“. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 181-191 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. BRIXOVÁ, Janette. Zdroje a aktivity elektronických kurzov LMS Moodle ako základný materiál pre vytvorenie elektronickej učebnice. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-5] CD-ROM.
  článok

  článok