Výsledky vyhľadávania

 1. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana. Matematika 2 v príkladoch. Recenzenti: Mária Timková, Štefan Berežný. 1. vyd. Košice : TypoPress - Tlačiareň, 2017. 122 s. [6,1 AH]. ISBN 978-80-8129-077-0.

 2. PÁLEŠ, Michal. Niektoré užitočné príkazy jazyka R pri manipulácii s údajmi. In [Odborné práce Katedry matematiky a aktuárstva] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 2017, s. 1-27 [14,17 NS] online.
  článok

  článok


 3. FECENKO, Jozef. Polynomické asymptoty. In [Odborné práce Katedry matematiky a aktuárstva] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 2017, s. 1-6 [5,01 NS] online.
  článok

  článok


 4. SERESOVÁ, Katarína - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Výskum akademickej komunikácie so zameraním na akademické písanie. In Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4434-4, s. 7-43 [2,27 AH] online.
  článok

  článok


 5. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Dudáš, T. 2017. Svetová ekonomika. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 1, s. 72-75 online. Recenzia na: Svetová ekonomika / Tomáš Dudáš a kolektív ; recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4352-1.
  článok

  článok


 6. ŠKRINIAR, Pavel. [Medzinárodný finančný manažment]. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 113-114 CD-ROM. Recenzia na: Medzinárodný finančný manažment / Miloš Bikár, Miroslav Kmeťko, Anna Polednáková ; recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4254-8.
  článok

  článok


 7. BRIXOVÁ, Janette. Zdroje a aktivity elektronických kurzov LMS Moodle ako základný materiál pre vytvorenie elektronickej učebnice. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-5] CD-ROM.
  článok

  článok


 8. NOVÁK, Jaromír. Úloha učebníc vo výučbe účtovníctva na obchodných akadémiách v SR a ČR. In Ekonomické vzdelávanie v SR a ČR. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické vzdelávanie v SR a ČR : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Virt, 19. júna 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4095-7, [S. 65-70] CD-ROM.
  článok

  článok


 9. KOPANIČOVÁ, Janka. [Informačné systémy v manažmente znalostí]. In Knowledge Management News [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra marketingu Obchodnej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1338-7553, 2015, s. 1 online. Recenzia na: Informačné systémy v manažmente znalostí / Andrej Miklošík ; recenzenti: Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4051-3.
  článok

  článok


 10. SZÉHEROVÁ, Eva. Výskumný projekt ako východisko pre tvorbu cudzojazyčnej učebnice – „Vedecký jazyk v univerzitnom prostredí“. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 181-191 CD-ROM.
  článok

  článok