Výsledky vyhľadávania

 1. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [17 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [82 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [65 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. ŠTOFOVÁ, Lenka - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Finančné a nefinančné ukazovatele výkonnosti podnikov automobilového priemyslu. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 26-33.
  článok

  článok


 5. RYBÁROVÁ, Daniela. Inovácie a výkonnosť podnikov. In Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4397-2, s. 38-39 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 6. KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana - KOTULIČ, Rastislav - VAVREK, Roman. Hodnotenie rozdielov vo finančnej výkonnosti poľnohospodárskych subjektov podľa právnej formy. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 45-55.
  článok

  článok


 7. KABÁT, Ladislav - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Kvalita primárnych údajov je aj primárnou podmienkou kvality ekonomickej analýzy. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 2, s. 16-19.
  článok

  článok


 8. LUKÁČ, Jozef. Application of the IFRS accounting system and its impact on the change of selected financial indicators of the company. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 118-122. I-17-105-00.
  článok

  článok


 9. DEMČÁKOVÁ, Petra - RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Finančná situácia v podniku. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 153-163 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Ukazovateľ finančnej výkonnosti podniku ROE a jeho rozlišovacia schopnosť v pokrízovom období. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 132-137. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok