Výsledky vyhľadávania

 1. STUENKEL, Oliver. Post-western world : how emerging powers are remaking global order. Cambridge : Polity Press, 2017. 251 s. ISBN 978-1-5095-0457-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 2. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Kompetencie jednotlivých vládnych úrovní v Poľsku. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, september 2013, roč. 1, č. 3, s. 51-62 online. PMVP I-13-103-00. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177229/3_vydanie_seo.pdf>
  článok

  článok

 3. SORBY, Karol R. Vznik Zajordánska ako vedľajší produkt britskej politiky na Blízkom východe po prvej svetovej vojne. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 4, s. 16-33 online. VEGA-2/0141/12. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 4. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Komparácia pôsobností a zodpovedností samospráv v južných krajinách Európy. In Inproforum 2013 : sborník z mezinárodní vědecké konference, České Budějovice, 7.-8. listopadu 2013. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7394-440-7, s. 197-200 CD-ROM. PMVP I-13-103-00.
  článok

  článok

 5. BEŇUCH, Martin - KUSÁ, Alena. Globalizácia vs. municipalizácia. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 41-45.
  článok

  článok

 6. GAJDOŠ, Peter - MORAVANSKÁ, Katarína. Suburbanizácia a jej podoby na Slovensku. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011. 205 s. ISBN 978-80-85544-67-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. RAJŇÁKOVÁ, Katarína. Územno - správne usporiadanie Maďarskej republiky v kontexte slovenskej minority. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2010. ISSN 1335-7182, 2010, roč. 11, č. 1, s. 116-129.
  článok

  článok

 8. IZAKOVIČOVÁ, Zita. Krajinnoekologické nástroje optimálneho využitia poľnohospodárskej krajiny. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452, 2009, roč. 6, č. 2, s. 35-37. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2009/2/765/>
  článok

  článok

 9. CHAJDIAK, Jozef. Dopravne atraktívne územie podľa intenzity životných faktorov (2001-2006). Modra : Centrum pre výskum regiónov, 2008. 72 s. Dokumenty. ISBN 978-80-89367-04-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. PLÁVKOVÁ, Oľga. Verejná mienka o vývoji slovenskej spoločnosti do roku 2015. In Studia politica slovaca. - Bratislava : Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied. ISSN 1337-8163, 2008, č. 2, s. 33-54.
  článok

  článok