Výsledky vyhľadávania

 1. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Financovanie centier voľného času v roku 2022. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 4, s. 13-16.
  článok

  článok

 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : špeciálne školy : špeciálne triedy : individuálna integrácia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. DROTÁR, Matej. Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 2, s. 26-29.
  článok

  článok

 4. KUNOVSKÁ, Ingrid. Interkultúrny prístup v procese humanizácie výučby cudzích jazykov. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 62-68 online.
  článok

  článok

 5. JANKOVÁ, Mária. Výchova a vzdelávanie k dobrovoľníctvu v základných a stredných školách. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 45 s. ISBN 978-80-89965-83-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. SOROKOVÁ, Tatiana. Obsedantno-kompulzívny syndróm a fóbie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 11, s. 24-27.
  článok

  článok

 7. BARANOVSKÁ, Andrea. Autorita učiteľa a jej transfer na žiaka : ... vo výchovno-vzdelávacom procese. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 12, s. 18-22.
  článok

  článok

 8. ČONKOVÁ, Andrea. Riešenie výchovných problémov žiakov prostredníctvom prípadových štúdií ako súčasť prípravy budúcich pedagógov. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 3-6. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 9. KÚBEKOVÁ, Anna. Ignorancia zo strany spolužiakov. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 21-24. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : materské školy : základné školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 177 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]