Výsledky vyhľadávania

 1. LEŠKOVÁ, Alexandra. The Success of Peer Review Evaluation in University Research Funding – the Case Study from Slovakia. In ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development. International Scientific Conference. ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development : Conference Proceedings of the Fourth International Scientific Conference, June 7, 2018, Sofia, Bulgaria. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, pp. 372-382 online. I-18-101-00, APVV-14-0512.
  článok

  článok

 2. GLOVA, Jozef - MRÁZKOVÁ, Silvia. Impact of Intangibles on Firm Value: an Empirical Evidence from European Public Companies. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 7, s. 665-680.
  článok

  článok

 3. PISÁR, Peter. Univerzity a výdavkové politiky podpory výskumu a vývoja zo zdrojov Európskej únie: Prípadová štúdia regiónov Slovenska. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 75-78.
  článok

  článok

 4. JANUBOVÁ, Barbora. Náklady na vedu a výskum v štátoch OECD v kontexte príjmovej nerovnosti. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 2, s. 21-28 online.
  článok

  článok

 5. Digitálne dvojča mení viac než paradigmu výroby. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Jún 2017, č. 6-7, s. 15-16.
  článok

  článok

 6. TKÁČ, Michal - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Výskum a vývoj na Slovensku, v Dánsku a Fínsku z pohľadu Stratégie Európa 2020. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 223-235 online.
  článok

  článok

 7. DARMO, Ľubomír - ASSAD, Ali. Providing the investment incentives - the measure to increase innovative activity? In QUAERE 2017. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 7 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-20-7, s. 138-145 online. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 8. TURK, Dave. Energy innovation needs a public, private and international boost. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2017. ISSN 1337-5482, 2017, vol. 26, no. 1-2, pp. 35-39.
  článok

  článok

 9. WINKLEROVÁ, Lucie. Komparace inovačního potenciálu českých krajů. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 4, s. 94-105.
  článok

  článok

 10. Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016 [elektronický zdroj]. Spracovala: Valéria Dziurová ; recenzenti: Edita Nemcová, Matej Valach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [100 s., 5,29 AH]. ISBN 978-80-225-4325-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha